Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Szkoły Polskiej im. św. Jadwigi
przy Ambasadzie RP w Pradze
Szkoła Polska im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Polskiej im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze.

• Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
• Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
2023-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Vlasáková.
• E-mail: praga@orpeg.pl
• Telefon: ….
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ
Szkoła Polska im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze:
tel. ….
ul. Boleslavova 1/250
Praha 4, 140 00
e-mail: praga@orpeg.pl
Wejście na teren Szkoły od ulicy Boleslavovej – do szkoły prowadzą schody w dół.
Jedyny dostęp dla osób poruszających się na wózku znajduje się od strony ulicy Kresomyslova.
Najlepszą opcją jest dojazd samochodem do samego wejścia szkoły. Jedyna droga bez schodów powadzi pod górę a jej nawierzchnia nie jest równa, w związku z tym może sprawić trudności szczególnie osobom poruszającym się na wózku.
Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc personelu Szkoły. Budynek Szkoły nie posiada podjazdu/windy dla osób niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma windy.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.