Akty prawne

Szkoła Polska im. św. Jadwigi przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej
w Pradze

STATUT

Spis Treści
Rozdział 1…………………………………………………………………………………………………………………..
Podstawa prawna…………………………………………………………………………………………………………
Postanowienia ogólne…………………………………………………………………………..
Rozdział 2……………………………………………………………………………………
Cele i zadania Szkoły………………………………………………………………………….
Rozdział 3…………………………………………………………….…………………………
Sposoby realizacji celów i zadań Szkoły……………………………….……………………..
Rozdział 4………………………………………………………………………………………
Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych…………………………………………..
Rozdział 5……………………………………………………………………………………..
Organizacja pracy Szkoły…………………………………………………………………….
Rozdział 6……………………………………………………………………………………..
Organy szkoły…………………………………………………………………………………
Zasady współdziałania organów Szkoły………………………………………………………
Kierownik Szkoły………………………………………………………………………………..
Rada Pedagogiczna……………………………………………………………………………
Rada Rodziców………………………………………………………………………………..
Samorząd Uczniowski…………………………………………………………………………
Rozdział 7…………………………………………………………………………………….
Biblioteka Szkolna ………………………………………………………………………….
Rozdział 8…………………………………………………………………………………….
Warunki i tryb przyjmowania uczniów do Szkoły……………………………………………
Rozdział 9…………………………………………………………………………………….
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły……………………………………………………….
Rozdział 10…………………………………………………………………………………….
Uczniowie……………………………………………………………………………………..
Rozdział 11…………………………………………………………………………………….
Wewnątrzszkolne zasady oceniania………………………………………………………..
Rozdział 12…………………………………………………………………………………….
Wolontariat Szkoły……………………………………………………………………………..
Rozdział 13…………………………………………………………………………………….
Współdziałanie rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli……………….……………..
Rozdział 14…………………………………………………………………………………….
Ceremoniał szkolny…………………………………………………………………………..
Rozdział 15…………………………………………………………………………………….
Postanowienia końcowe……………………………………………………………………….

Rozdział 1
Podstawa prawna

1. Statut został opracowany na podstawie przepisów:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz.910 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r., poz. 1327
z późn. zm.),
3) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 2215 z późn. zm.)
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2019 r., poz. 1652 z późn zm.
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 843 z późn. zm.),
6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 373),
7) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.).

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Szkoła Polska im. św. Jadwigi przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej
w Pradze, zwana dalej „Szkołą”, umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Republiki Czeskiej uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego oraz programami nauczania uwzględniającymi ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich.
2. Statut stanowi podstawę prawną działalności Szkoły, a jego postanowienia obowiązują wszystkich pracowników Szkoły, uczniów oraz ich rodziców.
3. Kierownik Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem wszystkim pracownikom Szkoły, uczniom i ich rodzicom.

§ 2
1. Pełna nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Polska im. św. Jadwigi przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze.
2. Na tablicy używa się pełnej nazwy Szkoły. Na pieczęciach można używać skróconej nazwy szkoły „Szkoła Polska im. św. Jadwigi w Pradze.”
3. Szkołę zakłada, przekształca, likwiduje minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, zwany dalej „Ośrodkiem”.
4. Organem prowadzącym Szkołę jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
5. Zadania organu prowadzącego, w tym związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Ośrodkiem”. Ośrodek jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Szkoła jest finansowana z tych samych środków.
6. Nadzór pedagogiczny oraz wykonywanie zadań organu prowadzącego sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
7. Nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Dyrektor Ośrodka we współpracy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej.

§ 3
1. Siedziba Szkoły znajduje się w Pradze, w Republice Czeskiej adres Boleslavova 1/250; 140 00 Praha 4 – Nusle.
2. Szkoła realizuje uzupełniający program nauczania dla uczniów uczęszczających do szkół czeskich lub międzynarodowych.
3. Szkoła posiada ceremoniał szkolny.
4. Szkoła ma prawo ustanawiać: znaki graficzne, medale – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zatwierdza je Rada Pedaogiczna. Nadaje Kierownik Szkoły.
5. W skład Szkoły wchodzi ośmioletnia szkoła podstawowa, czteroletnie liceum ogólnokształcące z oddziałami trzyletniego liceum.
6. Dla uczniów – absolwentów dotychczasowego gimnazjum czas trwania cyklu kształcenia w Liceum wynosi 3 lata. Oddziały objęte trzyletnim cyklem kształcenia
w Liceum funkcjonują do roku szkolnego 2021/22.
7. Dla uczniów absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej czas trwania cyklu kształcenia w Liceum wynosi 4 lata. Oddziały objęte czteroletnim cyklem kształcenia
w Liceum funkcjonują począwszy od roku szkolnego 2019/20.
8. Nauka w Szkole jest bezpłatna.
9. W Szkole nie organizuje się oddziałów przedszkolnych.
10. Szkoła posiada oficjalną stronę internetową: www.praga.orpeg.pl

Rozdział 2
Cele i zadania Szkoły
§ 4
1. Cele i zadania Szkoły uwzględniają Program Wychowawczo-Profilaktyczny oparty na wizji i misji Szkoły i obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym oraz profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych ucznia.
2. Nadrzędną ideą Szkoły jest szeroko pojęte dobro każdego ucznia, poszanowanie jego godności i prawa do wszechstronnego rozwoju osobowości.
3. Szkoła realizuje cele i zadania określone w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,
w szczególności:
1) zapewnia uczniom możliwość nauki w zakresie kształcenia uzupełniającego;
2) ułatwia uczniom powracającym do Polski kontynuowanie nauki w polskim systemie oświaty;
3) podejmuje działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej i językowej uczniów;
4) współpracuje ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi, wspierającymi rozwój polskiej kultury za granicą.
4. Do zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły należy w szczególności:
1) realizacja programów nauczania uwzględniających ramy programowe kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich;
2) prowadzenie zajęć edukacyjnych w trybie stacjonarnym w wybranych dniach tygodnia, ustalonych w arkuszu organizacji pracy Szkoły;
3) umożliwienie uczniom zdobycia wiadomości i umiejętności z przedmiotów nauczanych w Szkole niezbędnych do uzyskania świadectw ukończenia: szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego i trzyletniego liceum ogólnokształcącego w okresie przejściowym;
5) umożliwienie uczniom powracającym do Polski włączenia się do systemu edukacji w Polsce;
6) kształtowanie u uczniów postawy warunkującej sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;
7) wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu, tolerancji światopoglądowej, wzajemnego koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz przekonania;
8) kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej wśród uczniów, wzbudzanie intelektualnej i uczuciowej więzi z Polską;
9) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie;
10) tworzenie środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu uczniów;
11) w miarę możliwości organizowanie w ramach swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej, poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi:
a) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
b) imprez, integracyjnych,
c) wycieczek przedmiotowych,
d) wycieczek krajoznawczo-turystycznych,
e) spotkań z przedstawicielami świata kultury, sztuki i polityki
z Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej.
12) rozpoznawanie wartości moralnych, dokonywanie wyborów i hierarchizacji wartości;
13) współpracę ze stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi, placówkami oświatowymi, organizacjami młodzieżowymi, placówkami życia kulturalnego
i religijnego, których celem jest umożliwienie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji rasowej, narodowościowej i wyznaniowej.
5. Szkoła nie przeprowadza egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.
6. Do zadań opiekuńczych Szkoły, których wyznacznikiem są przepisy bezpieczeństwa
i higieny pracy, należy zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie Szkoły
w szczególności poprzez:
1) sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas zajęć obowiązkowych, w trakcie lekcji i w czasie przerw zgodnie z harmonogramem dyżurów,
2) zapewnianie uczniom bezpiecznego opuszczania pomieszczeń szkolnych po zakończonych zajęciach,
3) podczas wyjazdów, a także wyjść poza teren Szkoły opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele. Rodzice i pracownicy niepedagogiczni uczestniczący
w wyjściach i wyjazdach, mogą pełnić funkcję wspomagającą nauczycieli w ich działaniach opiekuńczych.
7. W Szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia
i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
8. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 7, wymaga uzyskania zgody Kierownika Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
9. Wycieczki przedmiotowe i interdyscyplinarne organizowane są na podstawie odpowiednich rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z zachowaniem odpowiednich norm bezpieczeństwa oraz uwzględniając przepisy lokalne w tym zakresie.
10. Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć odbywających się̨ poza terenem Szkoły odpowiadają̨ kierownik wycieczki i opiekunowie grup:
1) na wycieczce przedmiotowej, krajoznawczo-turystycznej udającej się poza teren Szkoły lub imprezie organizowanej w obrębie miejscowości, bez korzystania
z publicznych środków lokomocji, co najmniej jeden opiekun na 15 uczniów
(z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach Kierownik Szkoły może zwiększyć liczbę opiekunów),
2) na imprezie wyjazdowej, wycieczce udającej się poza teren Szkoły
z korzystaniem z publicznych środków lokomocji w obrębie tej samej miejscowości, jeden opiekun na 10 uczniów (z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach Kierownik Szkoły może zwiększyć liczbę opiekunów),
3) na wycieczce udającej się poza teren miasta z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, jeden opiekun na 5 uczniów, na imprezie wyjazdowej poza teren miasta z korzystaniem z publicznych środków lokomocji, jeden opiekun na 5 uczniów.
11. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża Kierownik Szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.
12. Kierownik Szkoły wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
13. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana
w formie pisemnej.
14. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez Kierownika Szkoły.
15. Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach pierwszych mają obowiązek w pierwszych dniach września przeprowadzić zajęcia mające na celu zaznajomienie uczniów
z pomieszczeniami budynku szkolnego, zasadami bezpieczeństwa na terenie Szkoły, przepisami ruchu drogowego i podstawami higieny pracy umysłowej.
16. W przypadku nieodebrania dziecka czekającego po zakończonych zajęciach na rodziców lub opiekunów prawnych w godzinach funkcjonowania Szkoły, nauczyciel odpowiedzialny za dziecko lub inny, który zauważył sytuację, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Kierownika Szkoły, a także skontaktować się telefonicznie
z rodzicami lub opiekunami prawnymi. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka, obowiązkowo należy powiadomić odpowiednie organy.
17. Nauczyciele nie mogą przekazać ucznia pod opiekę osobie w stanie wskazującym na spożycie alkoholu (zobligowani są powiadomić innego prawnego opiekuna lub odpowiednie organy).

Rozdział 3
Sposoby realizacji celów i zadań Szkoły
§ 5
1. Szkoła organizuje kształcenie w systemie stacjonarnym według uzupełniającego planu nauczania.
2. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich oraz planem nauczania uzupełniającego.
3. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectw ukończenia szkoły podstawowej, czteroletniego liceum oraz trzyletniego liceum w okresie przejściowym.
4. Organizowanie lekcji religii ma, między innymi, na celu podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, wychowywanie młodzieży w duchu społecznej nauki Kościoła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. W Szkole mogą być organizowane zajęcia dodatkowe w miarę możliwości lokalowo-kadrowych umożliwiające rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczniów prowadzone wyłącznie przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole.

Rozdział 4
Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych
§ 6
1. Nauczyciele uczący w poszczególnych salach lekcyjnych bądź innych pomieszczeniach czuwają nad bezpieczeństwem powierzonych im uczniów.
2. Nauczyciele pełniący dyżur czuwają nad bezpieczeństwem uczniów na terenie
Szkoły.
3. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżur zgodnie
z harmonogramem dyżurów. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżur za niego pełni inny nauczyciel w zastępstwie wskazany przez Kierownika Szkoły.
4. Nauczyciele mają obowiązek po zakończonych zajęciach przekazać rodzicom lub osobom przez nich upoważnionym uczniów kończących lekcje z wyjątkiem poniżej wymienionego punktu 2):
1) Na początku każdego roku szkolnego rodzice wypełniają tzw. Deklarację odbioru ucznia, w których wpisują osoby upoważnione do odbioru ucznia ze szkoły.
W przypadku ucznia, który ukończył 10 rok życia, rodzice zaznaczają/wpisują informację, czy uczeń będzie wracał samodzielnie, czy pod opieką wyznaczonej osoby.
2) Uczniowie pow. 10 roku życia, posiadający pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów mogą samodzielnie opuścić teren Szkoły.
3) Rodzice uczniów, lub inni opiekunowie wyznaczeni w tzw. „Deklaracji odbioru uczniów” odbierają dzieci ze szkoły (wyjątki w p. 7), z piętra, na którym przebiega nauka.
5. Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo uczniów po zakończonych zajęciach oraz znajdujących się poza jej terenem.
6. Każdy pracownik Szkoły zobligowany jest do znajomości obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa, higieny pracy i nauki.
7. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek przedmiotowych, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Kierownika Szkoły inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
8. Kierownik Szkoły przydziela każdy oddział szczególnej opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale.
9. Nauczyciel, który sprawuje szczególną opiekę w klasie, zwany opiekunem oddziału, zobowiązany jest do:
1) współdziałania z nauczycielami uczącymi w jego klasie,
2) utrzymywania kontaktu z rodzicami uczniów,
3) zorganizowania co najmniej dwóch spotkań rodzicielskich w trakcie roku szkolnego,
4) włączania rodziców w sprawy życia klasy i Szkoły,
5) kontrolowania i analizowania ocen uczniów,
6) prowadzenia dokumentacji klasy (dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen
i innych),
7) zapoznawania uczniów i rodziców z prawami i obowiązkami.

§ 7
1. Szkoła wspiera rodziców lub opiekunów prawnych w procesie wychowawczym.
2. Obowiązkiem rodziców lub opiekunów prawnych jest utrzymywanie stałego kontaktu
ze Szkołą współpraca z nauczycielami mająca na celu pomoc uczniom w osiągnięciu jak najlepszych wyników w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
3. Kierownik oraz nauczyciele Szkoły zbierają informacje wśród rodziców dotyczące potrzeb i oczekiwań wobec Szkoły, poprzez przeprowadzanie ankiet, wywiadów oraz zasięganie opinii.
4. Prawidłowy przepływ informacji między Szkołą a rodzicami lub opiekunami prawnymi zapewniają w szczególności:
1) indywidualne, bieżące kontakty nauczyciela z rodzicami lub opiekunami prawnymi,
2) zebrania rodziców danej klasy organizowane, w miarę możliwości, przez wyznaczonego nauczyciela nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, z inicjatywą częstszych spotkań może wystąpić Kierownik Szkoły, wychowawca lub rodzice albo opiekunowie prawni informując Kierownik Szkoły o takiej konieczności,
3) informacje wysyłane pocztą mailową przez: Kierownika Szkoły, wychowawców oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
5. Rodzice lub opiekunowie prawni powinni informować nauczycieli o faktach
i okolicznościach, które mogą mieć wpływ na zachowane i naukę swoich dzieci.
6. Nauczyciel ma obowiązek przestrzegać prawa uczniów i jego rodziny do prywatności. Wszelkie informacje o faktach i okolicznościach, które mogą mieć wpływ na zachowanie
i wyniki w nauce uczniów, przekazane nauczycielowi przez rodziców lub opiekunów prawnych, są informacjami poufnymi.
7. Nauczyciel ma obowiązek odnotowania w dzienniku lekcyjnym wszelkich kontaktów
z rodzicami lub opiekunami prawnymi.

§ 8
Cele i zadania profilaktyczno–wychowawcze
1. Cele wychowawcze:
1) wszechstronny rozwój osobowy (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),
2) rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
3) kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych, szacunku,
4) współdziałanie i współtworzenie wspólnoty klasowej i szkolnej,
5) tworzenie zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw,
6) uczenie się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywanie się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,
7) kształtowanie u uczniów postawy warunkującej sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie,
8) rozpoznawanie wartości moralnych, dokonywanie wyborów i hierarchizacji wartości oraz doskonalenie się,
9) wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu oraz rozwijanie umiejętności społecznych, tolerancji światopoglądowej, wzajemnego koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz przekonania,
10) kształtowanie i podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej wśród uczniów, wzbudzanie intelektualnej i uczuciowej więzi z Polską,
11) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi oraz polonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury na obczyźnie.
2. Zadania wychowawcze:
1) uczenie skutecznego komunikowania się i współpracy w grupie,
2) uświadamianie potrzeby pomagania słabszym,
3) uczenie przestrzegania obowiązujących przepisów,
4) wdrażanie szacunku i tolerancji wobec innych ludzi i ich pracy,
5) uświadamianie wagi rozwijania poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości,
6) doskonalenie umiejętności samokontroli i samooceny,
7) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie, innych i najbliższe otoczenie,
8) kształtowanie postaw patriotycznych.
3. Cele profilaktyczne:
1) zmniejszenie u dzieci destrukcyjnych sposobów radzenia sobie ze stresem, niepowodzeniami, brakiem akceptacji, miłości ze strony rodziców i otoczenia,
2) propagowanie aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego,
3) propagowanie zdrowego stylu życia,
4) poszerzanie wiedzy na temat uzależnień i sposobów przeciwdziałania tym zjawiskom,
5) rozwijanie umiejętności psychologicznych potrzebnych w kontaktach z innymi ludźmi i radzenia sobie w sytuacjach presji otoczenia,
6) uczenie podejmowania roztropnych decyzji,
7) walka z cyberprzemocą.
4. Zadania profilaktyczne:
1) uświadamianie różnych zagrożeń oraz ich negatywnych skutków w aspekcie zdrowia i prawa, a także informowanie rodziców lub opiekunów prawnych
o sposobach zapobiegania zagrożeniom skierowanym na uczniów/dzieci,
2) odpowiadanie na realne problemy oraz zagrożenia pojawiające się
w środowisku i w Szkole,
3) umożliwienie przeprowadzenia zajęć dotyczących zagrożeń i ich przeciwdziałaniu,
4) informowanie rodziców lub opiekunów prawnych o niepokojących sygnałach dostrzeżonych przez nauczyciela lub opiekuna oddziału, w kontekście zagrożeń,
5) organizowanie wartościowych form spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie aktywności społecznej, w tym poprzez szkolny wolontariat, wolontariat,
5) organizowanie działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści
w Internecie, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.

Rozdział 5
Organizacja pracy Szkoły
§ 9
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez Kierownika Szkoły i zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka.
2. Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala Kierownik Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, o którym mowa w ust. 1.
3. Kierownik Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, przedstawia Dyrektorowi Ośrodka projekt organizacji roku szkolnego w szkole, który uwzględnia organizację roku szkolnego w Republice Czeskiej.
4. Praca dydaktyczna w klasach jest prowadzona na podstawie dopuszczonego do użytku przez Kierownika Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, programu nauczania.
5. Program nauczania jest realizowany przez każdego ucznia zgodnie z tygodniowym planem zajęć.
6. Godziny do dyspozycji Kierownika Szkoły, w porozumieniu z Radą Rodziców, mogą zostać przeznaczone na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w planie nauczania uzupełniającego lub realizację religii albo innych zajęć służących rozwijaniu znajomości języka polskiego i wiedzy na temat Polski.
7. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii jesiennych, zimowych, wiosennych i letnich ustala Kierownik Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na dany rok szkolny z uwzględnieniem uwarunkowań organizacji roku szkolnego w Republice Czeskiej.
8. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III może ustalać nauczyciel prowadzący te zajęcia, o ile zachodzi taka potrzeba, zachowując ogólny, tygodniowy wymiar czasu zajęć, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
10. W czasie trwania zajęć edukacyjnych organizuje się przerwy międzylekcyjne,
a przerwy międzylekcyjne trwają nie krócej niż 5 minut.
11. Nauka w Szkole odbywa się w systemie stacjonarnym.
12. Wszystkie zajęcia edukacyjne odbywają się w języku polskim.
13. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w Szkole są prowadzone oddzielnie dla każdej klasy, jeżeli klasa liczy co najmniej siedmiu uczniów.
14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Kierownika Szkoły, Dyrektor Ośrodka może wyrazić zgodę na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnych
w klasie liczącej mniej niż siedmiu uczniów.
15. Jeżeli klasa liczy mniej niż siedmiu uczniów i Dyrektor Ośrodka nie wyrazi zgody,
o której mowa w ust. 14, obowiązkowe zajęcia edukacyjne są prowadzone w grupach międzyklasowych.
16. W klasach I-III liczba uczniów nie może przekraczać 25.
17. Oprócz zajęć obowiązkowych Szkoła, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów,
w miarę swoich możliwości, na prośbę rodziców może organizować zajęcia nadobowiązkowe w ramach obowiązujących przepisów i posiadanych środków finansowych.
18. Zajęcia dodatkowe z religii są prowadzone dla uczniów na życzenie rodziców.
19. Życzenie wyrażone jest w najprostszej formie pisemnej (pisemnej elektronicznej), nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
20. Szkoła odpowiada za bezpieczeństwo uczniów i pracowników w godzinach trwania zajęć szkolnych obowiązkowych i nadobowiązkowych. Podczas przerw opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni. Podczas zajęć pozalekcyjnych opiekę uczniom zapewniają nauczyciele prowadzący te zajęcia.

§ 10
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przyniesiony przez ucznia sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe i inne wartościowe rzeczy.

§ 11
Za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.
§ 12
1. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą wchodzić na teren Szkoły.
2. Odpowiedzialność za drogę uczniów do Szkoły i za powrót uczniów ze Szkoły ponoszą rodzice uczniów.

§ 13
Procedury usprawiedliwiania nieobecności uczniów w Szkole
1. W Szkole obowiązuje wyłącznie pisemna forma usprawiedliwiania nieobecności.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni bądź pełnoletni uczeń mogą usprawiedliwiać nieobecność ucznia u wskazanego przez Kierownika Szkoły nauczyciela lub u Kierownika:
1) pocztą elektroniczną,
2) pisząc usprawiedliwienie na kartce.
3. Rodzice lub opiekunowie prawni bądź pełnoletni uczeń mają obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia najpóźniej na najbliższych zajęciach.
4. W razie planowanej dłuższej nieobecności rodzice lub opiekunowie prawni bądź pełnoletni uczeń mają obowiązek poinformować o tym Kierownika Szkoły lub opiekuna oddziału.
5. Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości szkolnych.

§ 14
Zwalnianie uczniów z zajęć
1. Uczeń może zostać zwolniony i opuścić Szkołę przed końcem zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych,
2) w przypadku choroby podczas zajęć, po uprzednim powiadomieniu rodziców
lub opiekunów prawnych przez ucznia, nauczyciela lub Kierownika Szkoły
i odebraniu ucznia przez rodziców lub opiekunów prawnych lub osobę przez nich pisemnie upoważnioną,
3) na prośbę pełnoletniego ucznia.
2. Uprawniony do zwolnienia ucznia jest Kierownik Szkoły, opiekun oddziału lub nauczyciel przedmiotu.
3. Rodzice lub opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za dziecko zwolnione
z zajęć.

Rozdział 6
Organa Szkoły oraz ich kompetencje
§ 15
1. Organami Szkoły są:
1) Kierownik Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.

§ 16
1. Organa, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 2 – 4 działają na podstawie uchwalonych przez siebie regulaminów, które nie mogą być sprzeczne ze statutem Szkoły oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2. Kierownik Szkoły sprawdza zgodność regulaminów ze Statutem Szkoły oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie stwierdzenia sprzeczności Kierownik wzywa właściwy organ Szkoły do niezwłocznej zmiany regulaminu.
3. Organa Szkoły współpracują ze sobą w celu:
1) dbania o dobre imię i wizerunek Szkoły,
2) stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowania uczniów,
3) organizowania działalności pozaszkolnej,
4) rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły.
4. Wszystkie kwestie sporne powstałe pomiędzy organami Szkoły powinny być rozwiązywane na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości znalezienia ugodowego rozwiązania sporu decyzję w przedmiocie rozwiązania sporu podejmuje Kierownik Szkoły, a w przypadku sporu Kierownika Szkoły z innymi organami Szkoły Dyrektor Ośrodka.

§ 17
Zasady współdziałania organów Szkoły
1. Szkoła zapewnia każdemu z organów szkoły możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych regulaminami.
2. Szkoła umożliwia pracownikom i uczniom rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Szkoły:
1) konflikt między Kierownikiem Szkoły a Radą Pedagogiczną rozstrzyga organ nadzorujący szkołę;
2) konflikt między Kierownikiem Szkoły a Radą Rodziców rozstrzyga organ prowadzący szkołę;
3) konflikt między Samorządem Uczniowskim a Radą Pedagogiczną lub nauczycielem rozstrzyga Kierownik Szkoły;
4) w przypadku zastrzeżeń rodziców i/lub uczniów dotyczących pracy nauczyciela, sprawa będzie rozstrzygana z udziałem Kierownika Szkoły oraz wszystkich zainteresowanych stron;
5) od decyzji Kierownika Szkoły, w zależności od rodzaju sprawy, strony konfliktu mają prawo odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego;
6) w sytuacjach konfliktowych strony mogą posłużyć się Statutem, jako aktem prawnym.

Kierownik Szkoły
§ 18
1. Kierownik Szkoły jest organem kierującym Szkołą.
2. Dyrektor Ośrodka powierza stanowisko Kierownika Szkoły po zasięgnięciu opinii Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej.
3. Dyrektor Ośrodka zatrudnia osobę, której ma być powierzone stanowisko Kierownika Szkoły, na podstawie umowy o pracę na czas równy okresowi powierzenia stanowiska.
4. Dyrektor Ośrodka sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do Kierownika Szkoły.
5. Dyrektor Ośrodka odwołuje ze stanowiska Kierownika Szkoły. Odwołanie ze stanowiska Kierownika Szkoły stanowi podstawę rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.
§ 19
1. Do kompetencji Kierownika Szkoły należy nadzór pedagogiczny, który polega na:
1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia
i wychowania oraz efektów działalności dydaktyczno-wychowawczej,
2) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Szkoły,
3) udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
4) inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrażaniu nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów.
2. Nadzorowi podlega w szczególności:
1) posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przydzielonych zajęć,
2) realizacja zajęć edukacyjnych zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich oraz planem nauczania uzupełniającego,
3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowani i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
4) przestrzeganie niniejszego Statutu,
5) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz rozpowszechnianie wiedzy
o tych prawach,
6) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
§ 20
1. Kierownik Szkoły kieruje działalnością Szkoły, a w szczególności:
1) reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami,
3) sprawuje opiekę nad uczniami,
4) zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
6) dysponuje środkami finansowymi Szkoły zgodnie z założeniami planu budżetowego zatwierdzonego przez Ośrodek i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
7) opracowuje arkusz organizacji roku szkolnego w terminie określonym przez Dyrektora Ośrodka,
8) ustala rozkład zajęć,
9) podejmuje decyzje o odwołaniu (bądź zmianie w planie lekcji) zajęć szkolnych
w szczególnych przypadkach,
10) po zaciągnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku przedstawione przez nauczycieli programy nauczania, które stanowią odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania,
11) po zaciągnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników,
12) podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ich do innych klas oraz skreślenia z listy uczniów,
13) podejmuje decyzję w sprawie skreślenia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego,
14) interweniuje w przypadkach konfliktów w społeczności szkolnej,
15) wspiera nauczycieli w doskonaleniu zawodowym,
16) prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną,
17) przechowuje pieczęcie Szkoły,
18) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
19) stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły,
20) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
21) współpracuje z innymi organami Szkoły.
2. Kierownik Szkoły może upoważnić nauczyciela zatrudnionego w Szkole do zastępowania go podczas jego nieobecności, w zakresie określonym w pisemnym upoważnieniu. Kierownik Szkoły informuje Dyrektora Ośrodka o udzieleniu upoważnienia.
3. Jeżeli do zastępowania Kierownika Szkoły nie została upoważniona osoba,
w przypadku, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor Ośrodka może spośród nauczycieli zatrudnionych w Szkole wyznaczyć osobę i upoważnić ją do zastępowania Kierownika Szkoły podczas jego nieobecności, w zakresie określonym w upoważnieniu.

Rada Pedagogiczna
§ 21
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Kierownik Szkoły oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole bez względu na wymiar czasu pracy.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Kierownika Szkoły, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
4. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, zgodny
z postanowieniami niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 22
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Szkoły,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym nadzoru zewnętrznego, dla doskonalenia pracy Szkoły,
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
5) przygotowanie projektu Statutu Szkoły oraz uchwalanie Statutu i jego nowelizacji,
6) uchwalanie w porozumieniu z Radą Rodziców Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły,
7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
8) ustalanie Regulaminu Rady Pedagogicznej, zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
9) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły.

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
2) wnioski Kierownika w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli,
3) projekt planu finansowego,
4) szkolny zestaw programów nauczania,
5) propozycje Kierownika Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
6) ustalony przez Kierownika Szkoły zestaw podręczników.

§ 23
1. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Kierownik Szkoły.
2. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje Kierownik Szkoły, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
2) w każdym okresie semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów,
3) po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
4) w miarę bieżących potrzeb.

§ 24
1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, z załączoną listą obecności podpisaną przez wszystkich obecnych członków.
2. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w Szkole lub w sprawach związanych
z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 25
1. Kierownik Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej, o których mowa w § 22 ust. 1 Statutu Szkoły, niezgodnych z przepisami prawa.
2. O wstrzymaniu wykonania uchwały Kierownik niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę.
3. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 26
1. Jeżeli Rada Pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt. 2 Statutu Szkoły, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga Kierownik Szkoły.
2. W przypadku gdy Kierownik Szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 1, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący Szkołę.
3. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia przez nich szkoły, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje odpowiednio Kierownik Szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący Szkołę.

§ 27
1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska Kierownika Szkoły.
2. W przypadku określonym w ust. 1 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Rada Rodziców
§ 28
1. Rada Rodziców jest społecznym organem Szkoły reprezentującym ogół rodziców lub opiekunów prawnych uczniów.
2. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się w każdym roku szkolnym na pierwszym zebraniu rodziców lub opiekunów prawnych.
3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden z rodziców lub jeden z opiekunów prawnych.
4. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

§ 29
1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły,
2) opiniowanie ustalonego przez kierownika Szkoły zestawu podręczników,
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Kierownika Szkoły,
5) opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, program ustala Kierownik Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ten obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
3. Rada Rodziców w szczególności:
1) wspiera statutową działalność Szkoły,
2) pobudza i realizuje rozmaite formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania Szkoły w jej statutowej działalności,
3) wzbogaca wyposażenie Szkoły w pomoce naukowe,
4) wzbogaca ceremoniał i zwyczaje szkolne zgodnie z polską tradycją,
5) uczestniczy w działalności Szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, bezpieczeństwa, utrzymania ładu i porządku w Szkole,
6) współdziała z Kierownikiem Szkoły i środowiskiem społecznym.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, zgodny z postanowieniami niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,
w którym określa:
1) cele i zadania,
2) wewnętrzną strukturę oraz tryb przeprowadzania wyborów do Rady, o której mowa w § 28 niniejszego Statutu oraz przedstawicieli Rad Oddziałowych, o których mowa w § 28 ust. 4 niniejszego Statutu do Rady Rodziców, organów wewnętrznych Rady Rodziców, a w szczególności tryb i sposób wyboru członków Rady, członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej,
3) zasady podejmowania decyzji i sposób zwoływania posiedzeń Rady,
4) źródła, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców,
5) zasady dokonywania zmian w Regulaminie Rady.
5. Rada Rodziców i Rady Oddziałowe mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
6. Rada Rodziców może występować do Kierownika Szkoły i innych organów Szkoły, Dyrektora Ośrodka z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach związanych
z funkcjonowaniem Szkoły.
7. W ramach ścisłej współpracy ze Szkołą Rada Rodziców informuje Kierownika lub Radę Pedagogiczną o wszystkich sprawach będących przedmiotem jej działania.
8. Rada Rodziców nie może podejmować działań sprzecznych z interesami, celami
i zadaniami Szkoły.
§ 30
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania statutowej działalności Szkoły.
2. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

Samorząd Uczniowski
§ 31
1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
2. Samorząd Uczniowski jest społecznym organem Szkoły, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
6. Samorząd pełni rolę Rzecznika Praw Ucznia.

§ 32

1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Kierownikowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programami nauczania, z ich treściami, celami
i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z Kierownikiem Szkoły,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

§ 33

1. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:
1) rozwijanie demokratycznych form współżycia uczniów i nauczycieli,
2) kształtowanie umiejętności zespołowego współdziałania,
3) współdziałanie z pozostałymi organami Szkoły,
4) dbanie o mienie Szkoły,
5) organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce,
6) opiniowanie decyzji o skreśleniu ucznia z listy uczniów,
7) dbanie o dobre imię i wizerunek Szkoły.

Rozdział 7
Biblioteka Szkoły
§ 34
1. Szkoła posiada bibliotekę, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Biblioteka Szkoły służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.
3. Organizację udostępniania zbiorów i zasady korzystania z zasobów bibliotecznych określa Regulamin Biblioteki.
4. Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele i rodzice.
5. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów określa Regulamin Biblioteki.
6. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Kierownik Szkoły.

§ 35
1. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych,
2) tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną uczniów,
5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej.

§ 36
1. Biblioteka szkolna współpracuje z:
1) Kierownikiem Szkoły w zakresie planowania i organizacji pracy,
2) Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w zakresie powiększania zasobów biblioteki,
3) nauczycielami w zakresie rozpoznawania i rozwijania zainteresowań czytelniczych, kształcenia nawyków czytelniczych,
4) rodzicami w zakresie przekazywania informacji o czytelnictwie, wykonywania prac na rzecz biblioteki szkolnej oraz organizacji imprez,
5) uczniami w zakresie udostępniania zbiorów zgodnie z potrzebami, poradnictwa, organizacji konkursów, uroczystości szkolnych, pomocy
w wyszukiwaniu informacji, rozwijania kreatywności uczniów,
6) innymi bibliotekami poprzez udział w konkursach plastycznych, poetyckich, wystawach, itp.
§ 37
1. Bieżącą działalnością biblioteki szkolnej kieruje nauczyciel bibliotekarz, który:
1) odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorów biblioteki,
2) prowadzi dokumentację biblioteczną:
a) ewidencję zbiorów,
b) warsztat informacyjno – bibliograficzny,
c) pomoce do przysposobienia czytelniczego i informującego uczniów,
d) materiały pomocnicze we współpracy z nauczycielami,
e) dokumentacje pracy własnej bibliotekarza.
3) współpracuje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
4) odpowiada za realizację celów i zadań biblioteki,
5) opracowuje plan pracy, sporządza sprawozdania,
6) prowadzi statystykę wypożyczeń,
7) realizuje zadania zawarte w rocznym planie Szkoły,
8) aktywnie uczestniczy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
9) zna, respektuje i stosuje przepisy prawa oświatowego,
10) przestrzega postanowień Statutu.
11) stosuje i przestrzega regulaminów szkolnych,
12) obowiązuje go punktualność, inicjatywa i zaangażowanie, poprawność języka, kultura osobista i takt pedagogiczny,
13) stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, zna i stosuje teorie pedagogiczne,
14) współpracuje z biblioteką Ośrodka,
15) uczestniczy we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, zgodnie
z organizacją roku szkolnego
16) zapewnia bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowuje do wieku
i potrzeb uczniów Szkoły.

Rozdział 8
Warunki i tryb przyjmowania uczniów do Szkoły
§ 38
1. Do Szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
2. Do Szkoły mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stale zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli Szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne i finansowe.
3. Kierownik Szkoły ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
i Liceum Ogólnokształcącego na kolejny rok szkolny na stronie internetowej Szkoły.
4. Kierownik Szkoły ustala harmonogram przyjmowania uczniów, obowiązujący
w danym roku szkolnym, oraz podaje go do wiadomości do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest prowadzona rekrutacja.

§ 39
1. Zapisy (główna i uzupełniająca rekrutacja) na nowy rok szkolny zaczynają się w kwietniu i kończą się 31.08. danego roku.
O terminach głównej i uzupełniającej rekrutacji decyduje Kierownik Szkoły.
2. W przypadkach szczególnych, w miarę możliwości, Kierownik Szkoły ma prawo przyjąć ucznia do Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego.

§ 40
1. Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest dostarczenie Kierownikowi w terminie, o którym mowa w § 39 ust. 1, dokumentacji zawierającej:
1) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkoły Polskiej im. św. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze zamieszczany na stronie internetowej szkoły.
2) oświadczenia (przetwarzanie danych osobowych, powiadomienie w nagłych sytuacjach, udostępnianie wizerunku),
3) oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/obowiązku nauki lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły funkcjonującej w systemie oświaty w Republice Czeskiej,
4) kopię ostatniego świadectwa szkolnego w przypadku ucznia przyjeżdżającego bezpośrednio z Polski,
2. Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych ucznia, rodzice lub opiekunowie prawni są obowiązani okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych
w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujące dokumenty: dowód lub paszport dziecka, dowód/dowody lub paszport/paszporty rodzica/rodziców lub opiekuna/opiekunów prawnych dziecka.
§ 41

1. W miarę posiadanych miejsc do oddziału klasy I szkoły podstawowej może być przyjęte dziecko, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
2. Warunki przyjęcia sześciolatka do pierwszej klasy są następujące:
1) po głównej rekrutacji będą wolne miejsca,
2) Szkoła otrzyma pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych, związaną z podjęciem edukacji w systemie lokalnym, oraz uzasadnioną gotowością szkolną dziecka.
3) Odbędzie rozmowę kwalifikacyjną przed komisją kwalifikacyjną w Szkole oraz uzyska pozytywny wynik rozmowy.

Rozdział 9
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
§ 42
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.
2. Szczegółowy zakres obowiązków każdego pracownika Szkoły wynika z umowy
o pracę oraz indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego na jej podstawie przez Kierownika Szkoły.
3. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły, a także ich kwalifikacje
i zasady wynagradzania określają odrębne przepisy.

§ 43
1. Nauczyciel zobowiązany jest w szczególności do:
1) realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć,
2) realizacji ram programowych kształcenia uzupełniającego na podstawie wybranego programu nauczania,
3) opracowania programu nauczania lub korzystania z programów nauczania dopuszczonych do użytku w Szkole,
4) informowania na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców lub opiekunów prawnych o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz zasad udostępniania rodzicom lub opiekunom prawnym sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych,
5) uzasadnienia wystawianej oceny:
a) ocena bieżąca jest uzasadniana przez nauczyciela ustnie, przy jej wystawianiu,
b) ocena śródroczna lub roczna jest uzasadniana przez nauczyciela ustnie podczas wystawiania ocen,
6) wspierania swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
7) sygnalizowania uczniom i ich rodzicom lub opiekunom prawnym trudności
w nauce oraz udzielania pomocy w przezwyciężaniu trudności,
8) systematycznego, sprawiedliwego, bezstronnego, rzetelnego i obiektywnego oceniania wiedzy i umiejętności ucznia, stosując się do wewnętrznych zasad oceniania,
9) wychowania i rzetelnej opieki nad uczniami w przydzielonych mu klasach według jego najlepszej wiedzy i woli,
10) zapewnienia bezpieczeństwa oraz sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas zajęć obowiązkowych, w czasie przerw oraz innych zajęć organizowanych przez Szkołę,
11) aktywnego pełnienia dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem
i regulaminem dyżurów,
12) realizacji celów wyznaczonych w rocznym planie pracy dydaktyczno-wychowawczej Szkoły oraz do wykonywania innych zadań, wynikających z bieżących potrzeb Szkoły, bądź zleconych przez Kierownika,
13) prawidłowego i terminowego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej (zapisy w dzienniku, w arkuszach ocen, na świadectwach szkolnych) zgodnie
z odrębnymi przepisami,
14) aktywnego uczestniczenia w szkoleniach i zebraniach Rady Pedagogicznej,
15) znajomości, respektowania i stosowania przepisów prawa oświatowego,
16) stosowania i przestrzegania przepisów zawartych w niniejszym Statucie
i w regulaminach,
17) stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, znajomości i stosowania teorii pedagogicznych,
18) kształcenia i wychowywania młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny,
w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka,
19) dbania o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów,
20) współorganizowania i uczestniczenia we wszystkich uroczystościach i imprezach szkolnych, zgodnie z organizacją roku szkolnego,
21) uczestnictwa w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez instytucje zewnętrzne,
22) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej,
23) przestrzegania dyscypliny pracy,
24) powiadamiania Kierownika Szkoły o przewidywanej nieobecności w pracy,
25) dbania o pomoce i sprzęt szkolny,
26) natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa oraz natychmiastowe zawiadomienie Kierownika Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa.
§ 44
1. Nauczyciel ma prawo do:
1) poszanowania swojej godności oraz posiadanych kompetencji zawodowych,
2) ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym,
3) rzetelnej i sprawiedliwej oceny swojej pracy,
4) wyboru metod nauczania i programu nauczania oraz opracowywania autorskich programów nauczania,
5) decydowania o wyborze podręczników, środków dydaktycznych i metod kształcenia uczniów w zakresie nauczanego przedmiotu
6) decydowania o ocenie bieżącej, śródrocznej i rocznej postępów swoich uczniów,
7) wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów,
8) swobodnego wyrażania swoich poglądów, proponowania i realizowania nowatorskich koncepcji pedagogicznych i organizacyjnych uatrakcyjniających
i usprawniających pracę Szkoły,
9) wsparcia i pomocy merytorycznej, metodycznej i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach edukacyjnych ze strony Kierownika Szkoły i instytucji wspomagających szkołę.

Zespoły nauczycielskie i zasady ich pracy
§ 45

1. Zespoły nauczycielskie powołuje Kierownik Szkoły.
2. Zespoły nauczycielskie powołuje się celem:
1) planowania i organizacji procesów zachodzących w Szkole,
2) koordynowania działań w Szkole,
3) zwiększenia skuteczności działania,
4) ułatwienia wykonywania zadań stojących przed Szkołą i nauczycielami,
5) doskonalenia umiejętności indywidualnych,
6) zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje,
7) doskonalenia współpracy zespołowej,
8) wymiany doświadczeń między nauczycielami,
9) wykorzystania potencjału członków grupy dla poprawy jakości nauczania, wychowania i organizacji,
10) ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomoc tym, którzy mają trudności w wykonywaniu zadań,
11) zwiększenia poczucia bezpieczeństwa nauczycieli.
3. W Szkole powołuje się zespoły stałe i doraźne.
4. Zespół stały funkcjonuje od chwili jego powołania do rozwiązania. Kierownik Szkoły może corocznie dokonywać zmiany w składzie zespołu stałego w przypadku zmian kadrowych na stanowiskach nauczycieli lub zmiany rodzaju przydzielonych zajęć.
5. Zespoły doraźne (problemowe i zadaniowe) powołuje Kierownik Szkoły do wykonania okresowego zadania lub rozwiązania problemu. Po zakończeniu pracy zespół ulega rozwiązaniu.
6. Pracą każdego zespołu kieruje przewodniczący.
7. Przewodniczącego stałego zespołu powołuje Kierownik Szkoły na wniosek członków zespołu. Przewodniczącego zespołu doraźnego (problemowego, zadaniowego) powołuje Kierownik Szkoły na wniosek członków zespołu.
8. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Kierownik Szkoły, a w przypadku kontynuacji pracy zespołu – przewodniczący w terminie w uzgodnieniu z Kierownikiem Szkoły. Na zebraniu dokonuje się wyboru osób funkcyjnych i opracowuje się plan pracy.
9. Przewodniczący zespołu jest zobowiązany do przedstawienia planu pracy Kierownikowi Szkoły w terminie do 21 dni od rozpoczęcia roku szkolnego. Plan pracy zatwierdza Kierownik Szkoły.
10. Zebrania zespołów są protokołowane.
11. Przewodniczący przedkłada sprawozdanie z prac zespołu na zebraniu Rady Pedagogicznej na zakończenie roku szkolnego.
12. Nauczyciel zatrudniony w Szkole jest obowiązany należeć do przynajmniej jednego zespołu. Wpisanie nauczyciela w skład zespołu nie wymaga zgody nauczyciela.
13. Każdy nauczyciel aktywnie uczestniczy w pracach zespołu.
14. Obecność nauczyciela na zebraniach jest obowiązkowa.
15. Zespół ma prawo wypracować wewnętrzne zasady współpracy, organizacji spotkań, komunikowania się, podziału ról i obowiązków, monitorowania działań i ewaluacji pracy własnej.

Rodzaje zespołów nauczycielskich i ich zadania
§ 46
1. W Szkole powołuje się następujące stałe zespoły:
1) zespół edukacji wczesnoszkolnej,
2) zespół polonistyczny,
3) zespół wiedzy o Polsce
4) zespół religii.

2. Do zadań zespołów wymienionych w ust. 1 należy:
1) opiniowanie przedstawianych programów nauczania poszczególnych przedmiotów,
2) korelacja międzyprzedmiotowa w zakresie treści kształcenia,
3) ewaluacja programów nauczania i wymagań edukacyjnych po każdym roku szkolnym,
4) wypracowanie zasad dostosowywania form i metod pracy na poszczególnych przedmiotach uczniom o zbliżonych dysfunkcjach,
5) opracowanie harmonogramu badań efektywności kształcenia i osiągnięć uczniów,
6) analiza osiąganych efektów kształcenia i opracowywanie wniosków do dalszej pracy,
7) dobór podręczników obowiązujących dla danych zajęć edukacyjnych,
8) opiniowanie planów nauczania w cyklu edukacyjnym,
9) opiniowanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych i metodycznych,
10) wymiana doświadczeń pedagogicznych – lekcje otwarte, pokazowe, omawianie scenariuszy zajęć,
11) wewnętrzne doskonalenie,
12) dzielenie się wiedzą uzyskaną podczas różnych form doskonalenia zewnętrznego,
13) doradztwo metodyczne nauczycielom rozpoczynającym pracę w zawodzie,
14) ewaluacja zasad oceniania, klasyfikowania i promowania; wnioskowanie
o wprowadzenie zmian do statutu Szkoły w tym zakresie,
15) organizacja konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych,
Opiekunowie oddziałów

§ 47

1. Kierownik Szkoły przydziela do danego oddziału nauczyciela jako opiekuna spośród nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanego dalej opiekunem oddziału.

§ 48

1. Do zadań nauczyciela opiekuna oddziału należy sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
4) bieżący kontakt oraz współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów
w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,
b) wsparcia ich w działaniach wychowawczych,
c) włączania ich w życie klasy i Szkoły,
d) zapoznawania uczniów lub opiekunów prawnych i rodziców z prawami
i obowiązkami.

§ 49

1. Opiekun oddziału zobowiązany jest do:
1) współdziałania z nauczycielami uczącymi w jego klasie,
2) utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczniów,
3) włączania rodziców lub opiekunów prawnych w sprawy życia klasy i Szkoły,
4) zapoznawania uczniów i rodziców lub opiekunów prawnych z prawami
i obowiązkami,
5) informowania ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych
o uzyskanych ocenach oraz przekazywanie informacji o frekwencji,
6) wnioskowania w sprawie nagradzania uczniów,
7) informowania Rady Pedagogicznej o istnieniu podstaw do skreślenia z listy uczniów Szkoły,
8) przygotowywania sprawozdań na zebrania klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej,
9) przygotowywania zestawów ocen śródrocznych i rocznych oraz informacji
o frekwencji uczniów na zebrania klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej,
10) prowadzenia na bieżąco dokumentacji klasy: dziennika lekcyjnego, arkusza ocen
i świadectw ukończenia klasy lub Szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami,
11) zorganizowania, w miarę możliwości, co najmniej dwóch spotkań rodzicielskich w trakcie roku szkolnego oraz na bieżąco spotkań indywidualnych,
12) kontrolowania i analizowania ocen uczniów.

Rozdział 10
Uczniowie
§ 50
1. Z chwilą przyjęcia do Szkoły, uczniowie stanowią najważniejszą część społeczności szkolnej i są podmiotem działalności Szkoły. Mają prawo do obrony własnej godności
i do jej poszanowania bez względu na osiągane wyniki w nauce.
2. Wszyscy uczniowie podlegają obowiązkowi indywidualnego ubezpieczenia na życie
i zdrowie w szkole w systemie oświaty Republiki Czeskiej.
3. Szkoła mam prawo wymagać dostarczenia fotokopii polisy ubezpieczeniowej.
4. Uczniowie mają bezwzględny zakaz opuszczania terenu Szkoły w czasie zajęć lekcyjnych i przerw bez opieki nauczyciela

Prawa ucznia
§ 51
1. Uczeń ma prawo do korzystania ze wszystkich praw zawartych w Konstytucji RP oraz
w innych obowiązujących aktach prawnych, a w szczególności do:
1) uzyskiwania wiedzy i umiejętności na poziomie dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb,
2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
3) informacji na temat zakresu wymagań programowych,
4) zwracania się z prośbą do nauczyciela w czasie zajęć lekcyjnych lub po ich zakończeniu o wyjaśnienie problemów omawianych na lekcjach lub występujących
w zadaniach wspomagających proces kształcenia,
5) uzyskania od nauczycieli pomocy i wskazówek dotyczących sposobu uzupełniania braków w nauce,
6) sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i systematycznej oceny swojej pracy,
7) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów umiejętności i wiadomości, egzaminu sprawdzającego,
8) znajomości ustalania warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
9) przystępowania do egzaminów klasyfikacyjnych i sprawdzających,
10) przystępowania do egzaminu poprawkowego, jeśli otrzymał nie więcej niż jedną ocenę niedostateczną roczną z obowiązkowych przedmiotów nauczania,
11) zgłaszania zastrzeżeń do Kierownika Szkoły, jeżeli uzna, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania,
12) wypoczynku w czasie przerw między lekcjami oraz przerw świątecznych
i wakacyjnych zgodnie z obowiązującym kalendarzem pracy Szkoły ustalonym przez Kierownika,
13) otrzymywania nagród i wyróżnień,
14) poszanowania godności osobistej, nietykalności oraz kulturalnego i życzliwego traktowania przez wszystkich pracowników Szkoły i kolegów,
15) zachowania i ochrony prywatności,
16) bezpiecznych warunków pobytu w Szkole,
17) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, uzależnieniami i demoralizacją,
18) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, o ile nie naruszają one dóbr osobistych osób trzecich,
19) wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających na terenie Szkoły.

§ 52
1. W przypadku naruszenia praw ucznia, w szczególności praw określonych
w Konwencji o Prawach Dziecka, w terminie 7 dni uczeń, rodzice lub opiekunowie prawni mogą zgłosić pisemną skargę do Kierownika.
2. Kierownik podejmuje działania wyjaśniające oraz mediacyjne i o podjętych krokach informuje zainteresowane strony na piśmie. Skarga powinna być rozpatrzona nie później niż w terminie 30 dni.

Obowiązki ucznia
§ 53
1. Do podstawowych obowiązków ucznia należy systematyczne uczęszczanie na zajęcia oraz rzetelna nauka na bieżąco.
2. Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznać się
z niniejszym Statutem na początku roku szkolnego.
3. Uczeń jest w szczególności zobowiązany do:
1) przestrzegania postanowień zawartych w statucie Szkoły,
2) rzetelnego i systematycznego uczenia się,
3) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,
4) punktualnego przychodzenia na zajęcia,
5) przygotowania się na zajęcia,
6) posiadania aktualnych podręczników i prowadzenia zeszytów przedmiotowych,
7) usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach,
8) udziału w uroczystościach szkolnych,
9) dbania o piękno języka polskiego,
10) szanowania symboli narodowych,
11) dbania o honor, dobre imię, tradycję i wizerunek Szkoły,
12) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych uczniów,
13) dbania o ład, porządek, higienę oraz mienie wspólne i osobiste,
14) dbanie o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego,
15) godnego i kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią,
16) podporządkowania się uchwałom Rady Pedagogicznej, respektowania decyzji, zarządzeń i zaleceń Kierownika Szkoły oraz stosowania się do zapisów regulaminów,
17) przestrzegania zasad poprawnego zachowania i kultury współżycia
w odniesieniu do innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

§ 54
1. Uczniom zabrania się:
1. zachowywania się w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych,
2. opuszczania terenu Szkoły podczas zajęć i przerw międzylekcyjnych bez zgody Kierownika Szkoły lub nauczyciela klasy,
3. wprowadzania na teren Szkoły osób trzecich,
4. niszczenia mienia Szkoły oraz innego mienia znajdującego się w budynkach szkolnych,
5. przynoszenia na teren Szkoły i spożywania alkoholu, papierosów, środków odurzających,
6. przynoszenia na teren Szkoły petard, środków pirotechnicznych oraz innych środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
7. przynoszenia przedmiotów i sprzętów wartościowych, których nie można właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lub kradzieżą,
8. używania podczas zajęć lekcyjnych telefonów komórkowych bez względu na wykorzystywaną funkcję urządzenia, z wyjątkiem wykorzystywania na wyraźne polecenie nauczyciela w celu wsparcia procesu dydaktycznego,
9. używania podczas zajęć lekcyjnych urządzeń elektronicznych nagrywających
i odtwarzających oraz gier komputerowych.
10. filmowania lub fotografowania zajęć lekcyjnych bez zgody nauczyciela,
11. oddawania przepisanych, nie swoich prac oraz skopiowanych z Internetu i innych źródeł.

Nagrody
§ 55
1. Ucznia można nagrodzić za:
1) wybitne osiągnięcia w nauce,
2) udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych,
3) postawę osobistą,
4) działalność społeczną na rzecz klasy, Szkoły i środowiska lokalnego polonijnego,
5) zachowanie przynoszące chlubę Szkole.

§ 56
1. Nagroda może być udzielona w następującej formie:
1) list pochwalny skierowany do rodziców lub opiekunów prawnych ucznia za szczególne osiągnięcia szkolne i wzorowe zachowanie,
2) pochwała Kierownika wobec klasy lub wszystkich uczniów Szkoły,
3) pochwała nauczyciela opiekuna klasy wobec klasy,
4) dyplom uznania,
5) nagroda rzeczowa.
2. Nagroda może być przyznana na wniosek z uzasadnieniem nauczyciela, opiekuna oddziału, organizacji szkolnej lub innych osób.

§ 57
1. Przyznanie nagrody odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym, protokołach Rady Pedagogicznej, może być także odnotowany na stronie internetowej Szkoły.
2. Nauczyciel opiekun oddziału informuje rodziców lub opiekunów prawnych ucznia
o przyznanej uczniowi nagrodzie.
§ 58
1. W terminie 7 dni od przyznania nagrody uczeń jego rodzice lub pełnoletni uczeń mają prawo wniesienia do Kierownika pisemnych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem do przyznanej nagrody.
2. Kierownik w terminie 7 dni ma obowiązek ustosunkować się na piśmie do zastrzeżeń.
3. Zastrzeżenie rozpatruje komisja powołana przez Kierownika Szkoły, w skład której wchodzi:
1) opiekun oddziału,
2) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.
3) opiekun Samorządu Uczniowskiego,
4) przedstawiciel Rady Rodziców.
4. Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 2/3 składu.
5. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
6. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.
7. Decyzja komisji jest ostateczna.

Kary
§ 59
1. Uczniowi można udzielić karę za:
1) nieprzestrzeganie obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły,
2) nieprzestrzeganie zarządzeń i regulaminów szkolnych,
3) lekceważenie nauki i innych obowiązków szkolnych, a także naruszenie porządku szkolnego oraz ogólnie przyjętych norm społecznych.
2. Kara może być udzielona w następującej formie:
1) rozmowy dyscyplinującej,
2) rozmowy dyscyplinującej w obecności rodziców, bądź listu dyscyplinującego
kierowanego do rodziców,
3) upomnienia pisemnego opiekuna oddziału,
4) nagany pisemnej Kierownika Szkoły z powiadomieniem rodziców lub opiekunów prawnych,
5) skreślenia z listy uczniów.
3. Wymienione kary powinny być stosowane według ustalonej w ust. 2 gradacji.
4. W przypadku rażącego zachowania kara może być udzielona z pominięciem ustalonej
w ust. 2 gradacji.
5. Wymierzenie kary powinno nastąpić po dokładnym poznaniu wszystkich okoliczności
i faktów związanych z przewinieniem, bezpośrednio po przewinieniu i po wysłuchaniu wyjaśnień ucznia.
6. Kierownik Szkoły po konsultacji z nauczycielem opiekunem oddziału, nauczycielem lub Radą Pedagogiczną podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą wymierzenia kary określonej w ust. 2 pkt 4.
7. O zastosowanej karze nauczyciel opiekun oddziału informuje rodziców lub opiekunów prawnych.
8. Uczeń, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub Szkoły zobowiązany jest do pokrycia jej w całości lub części. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik.
§ 60
1. Niewłaściwe zachowania ucznia zapisywane są przez nauczycieli w formie uwag
w dzienniku lekcyjnym w szczególności za:
1) nieprzestrzeganie porządku na zajęciach oraz podczas przerw,
2) wulgarne, niewłaściwe zachowanie na zajęciach oraz podczas przerw,
3) używanie telefonów komórkowych w czasie zajęć,
4) jedzenie i picie na zajęciach, jeśli nie jest to uzasadnione chorobą,
5) inne przewinienia, które naruszają porządek powszechnie przyjęty
w środowisku szkolnym.
2. Zgromadzone uwagi są podstawą do wymierzania kar przez nauczyciela, bądź wnioskowania przez niego do Kierownika Szkoły i nałożenie kar wyższych, pozostających w gestii Kierownika.
3. Kary określone w § 59 ust. 2 pkt 3 i 4 są udzielane uczniowi w formie pisemnej. Karę upomnienia podpisuje opiekun oddziału, a karę nagany Kierownik Szkoły oraz jeden z rodziców lub opiekunów prawnych i uczeń.

§ 61
1. Od nałożonej kary przez opiekuna oddziału uczniowi lub rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo odwołania się do Kierownika Szkoły w terminie 7 dni,
w formie pisemnej z uzasadnieniem.
2. Odwołanie rozpatruje Kierownik Szkoły w ciągu 7 dni od daty złożenia odwołania.
3. Uczniowi przysługuje prawo pisemnego odwołania się od kary ustalonej przez Kierownika do Rady Pedagogicznej w terminie 7 dni.
4. Po rozpatrzeniu odwołania może nastąpić cofnięcie, zmiana lub utrzymanie kary.
5. Decyzja Kierownika Szkoły lub Rady Pedagogicznej po odwołaniu jest ostateczna.
6. Rodzice lub opiekunowie prawni otrzymują odpowiedź niezwłocznie po rozpatrzeniu odwołania, nie później, jak w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania.

Skreślenie z listy uczniów
§ 62
1. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w przypadku:
1) rażącego naruszenia obowiązków ucznia określonych w § 54 ust. 1 niniejszego Statutu,
2) nieusprawiedliwionej nieobecności w Szkole przekraczającej ponad połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne mimo podjętych prób kontaktu
z rodzicami lub prawnymi opiekunami,
3) porzucenia nauki lub niepodjęcia nauki do końca września bez podania przyczyny i bez powiadomienia Kierownika,
4) fizycznego lub psychicznego znęcania się nad innymi uczniami lub pracownikami Szkoły,
5) słownego znieważenia lub innego rodzaju naruszenia godności osobistej lub nietykalności osobistej uczniów lub pracowników Szkoły,
6) posiadania lub używania środków odurzających na terenie Szkoły oraz rozprowadzania tych środków,
7) posiadania lub spożywania napojów alkoholowych na terenie Szkoły,
8) przebywania w szkole w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub użycie środków odurzających,
9) aktu udowodnionej kradzieży na terenie Szkoły,
10) fałszowanie dokumentów,
11) notorycznego uchylania się od wypełniania obowiązków szkolnych,
12) niszczenia mienia Szkoły.
2. W przypadkach niszczenia mienia szkolnego uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani pokryć koszty związane z naprawą wyrządzonych szkód.
3. Jeżeli uczeń popełni czyn, w szczególności o którym mowa w ust. 1, to należy sporządzić notatkę o zaistniałym incydencie. Notatkę sporządza opiekun oddziału lub inny pracownik Szkoły.
4. Uczeń może być skreślony z listy uczniów w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
5. Opinia Samorządu Uczniowskiego nie jest dla Kierownika wiążąca.
6. Kierownik jest zobowiązany zawiadomić rodziców lub opiekunów prawnych ucznia
o wszczęciu postępowania i umożliwić im czynny udział, w szczególności prawo zgłaszania wniosków i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
7. Uchwała Rady Pedagogicznej musi zapaść przy zachowaniu quorum.
8. Po otrzymaniu uchwały Rady Pedagogicznej Kierownik jest zobowiązany wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie skreślania ucznia z listy uczniów
i przeprowadzić je zgodnie z zasadami kodeksu postępowania administracyjnego.
9. Postępowanie powinno być zakończone w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia.
10. Wydana decyzja powinna zawierać:
1) numer z rejestru skreślenia z listy uczniów,
2) oznaczenie organu wydającego decyzję,
3) datę wydania,
4) imię i nazwisko ucznia, którego decyzja dotyczy,
5) podstawę prawną
6) treść decyzji,
7) uzasadnienie decyzji, na które składa się:
a) faktyczne (za jaki czyn uczeń zostaje skreślony, dowody w tej sprawie),
b) prawne (powołanie się na Statut Szkoły – dokładna treść zapisu w Statucie),
8) pouczenie w jakim trybie przysługuje odwołanie,
9) podpis Kierownika Szkoły.
11. Decyzja jest niezwłocznie przekazywana rodzicom lub opiekunom prawnym ucznia. Rodzice lub opiekunowie prawni potwierdzają na jednym egzemplarzu doręczenie decyzji swoim podpisem ze wskazaniem daty doręczenia.
12. W przypadku odmowy podpisania przez rodziców lub opiekunów prawnych decyzji
o skreśleniu ucznia z listy uczniów decyzję wraz z adnotacją o odmowie jej przyjęcia
i datą odmowy włącza się do akt sprawy.
13. W sytuacji, gdy nie ma możliwości odbioru decyzji przez rodziców lub opiekunów prawnych, decyzję o skreśleniu z listy uczniów wysyła się pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia decyzji przesłanego mu przez operatora pocztowego albo w inny sposób, decyzję zwraca się nadawcy z adnotacją
o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Decyzję wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy.
14. W przypadkach, o których mowa w ust. 13, uznaje się, że decyzja została doręczona
w dniu odmowy jej przyjęcia przez adresata.
15. Od decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Szkoły przysługuje odwołanie do Ośrodka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
16. W trakcie całego postępowania odwoławczego uczeń ma prawo chodzić do Szkoły, do czasu otrzymania ostatecznej decyzji, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
17. Rygor natychmiastowej wykonalności nadaje się w przypadkach:
1) gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego,
2) ze względu na inny interes społeczny,
3) ze względu na wyjątkowy interes strony.
18. Od rygoru natychmiastowej wykonalności przysługuje odwołanie do Ośrodka,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
19. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów również na pisemny wniosek rodzica,
a uczeń pełnoletni na własny wniosek. W takim przypadku nie jest wymagana opinia Samorządu Uczniowskiego ani uchwała Rady Pedagogicznej.
20. Przypadek, o którym mowa w ust. 19, nie podlega rygorowi wydawania decyzji.

Rozdział 11
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
Przepisy ogólne
§ 63
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności wymaganych na podstawie ram programowych kształcenia uzupełniającego.

§ 64
1. Przedmiotem oceny jest:
1) zakres opanowanych wiadomości i umiejętności,
2) rozumienie materiału,
3) umiejętność stosowania wiedzy,
4) kultura przekazywania wiadomości.

§ 65
1. Nauczyciel, oceniając danego ucznia, obowiązany jest uwzględniać zaburzenia
i specyficzne trudności w uczeniu się.

§ 66
1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w nauce,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym zdobywaniu wiedzy i planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszej nauki i pracy nad sobą,
4) dostarczanie rodzicom lub prawnym opiekunom i nauczycielom informacji
o postępach, trudnościach i szczególnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych,
2) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
5) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

Zasady informowania uczniów i rodziców lub opiekunów prawnych
o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć i uzyskanych ocenach

§ 67
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów na pierwszej lekcji, wpisują informację o tym do dziennika, a rodziców lub opiekunów prawnych na pierwszych zebraniach lub za pośrednictwem środków przekazu elektronicznego o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających
z realizowanego programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów (odpowiedzi ustne, prace klasowe, prace domowe, kartkówki, testy, sprawdziany, prace nadobowiązkowe, ćwiczenia praktyczne itp.),
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
2. Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
3. Częstotliwość oceniania uczniów przez nauczyciela jest zależna od specyfiki przedmiotu, ale także od ilości godzin. Minimalna liczba ocen bieżących wynosi 3 oceny
w semestrze.
4. Oceny są jawne dla ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Na wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w formie pisemnej.
6. Na wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi, jego rodzicom lub opiekunom prawnym.
7. Wgląd do prac mają:
1) uczniowie podczas lekcji (ewentualnie po uzgodnieniu z nauczycielem – na przerwie lub po zajęciach),
2) rodzice lub opiekunowie prawni podczas zebrań, konsultacji indywidualnych
w siedzibie Szkoły lub w innym, ustalonym wspólnie terminie.
8. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się systematycznie w ciągu roku szkolnego z uwzględnieniem ram programowych i realizowanych programów nauczania ze wszystkich przedmiotów i obejmuje w szczególności:
1) klasyfikowanie i promowanie,
2) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
3) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych,
4) przeprowadzanie sprawdzianu wiedzy i umiejętności,
5) przeprowadzanie egzaminów sprawdzających.
9. Bieżące informacje o postępach i zachowaniu ucznia przekazywane są rodzicom lub opiekunom prawnym podczas indywidualnych spotkań nauczyciela opiekuna oddziału klasy z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
10. Począwszy od klasy I szkoły podstawowej na co najmniej 14 dni przed śródrocznym oraz 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej nauczyciel informuje ucznia, a rodziców lub opiekunów prawnych na zebraniu z rodzicami lub za pośrednictwem środków przekazu elektronicznego o proponowanej ocenie śródrocznej lub rocznej z zajęć edukacyjnych. W przypadku przewidywanego braku podstaw do klasyfikacji lub promocji do następnej klasy nauczyciel powiadamia rodziców lub opiekunów prawnych osobiście, telefonicznie lub mailowo, a w sytuacjach braku kontaktu listem poleconym.
11. Rodzice lub opiekunowie prawni są zobowiązani zapoznać się z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, sposobami sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz warunkami i trybem otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Informacje te przekazuje nauczyciel na początku roku szkolnego. Są one również dostępne na stronie internetowej Szkoły oraz
w bibliotece szkolnej.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów
§ 68
1. Sprawdzanie wiadomości uczniów może mieć formę:
1) odpowiedzi ustnej lub pisemnej z bieżącego materiału,
2) odpowiedzi ustnej lub pisemnej obejmującej wyznaczoną przez nauczyciela partię materiału zapowiedzianą z tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Krótkie sprawdziany pisemne, tzw. kartkówki i odpytywanie ustne obejmujące treści
z dwóch ostatnich tematów są formą sprawdzania pracy domowej lub pracy ucznia na lekcji nie muszą być zapowiedziane i mogą się odbywać na każdej godzinie lekcyjnej.
3. Uczeń ma prawo do zgłoszenia przed rozpoczęciem lekcji nieprzygotowania, bez podania przyczyny, w formie uzgodnionej z nauczycielem jeden raz w semestrze.
4. Sprawdziany pisemne, takie jak testy i prace klasowe oraz odpowiedzi ustne obejmujące powtórzenie materiału muszą być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem ze stosowną adnotacją w dzienniku. W ciągu dnia może być przeprowadzony jeden taki sprawdzian.
5. Uczeń nie może zgłosić nieprzygotowania co do zapowiedzianych sprawdzianów pisemnych, testów, prac klasowych oraz odpowiedzi ustnych, które są traktowane jako forma sprawdzianu.
6. Prace pisemne powinny być sprawdzone w ciągu 14 dni. Nauczyciel po ocenieniu tych prac powinien je udostępnić uczniowi.
7. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z powodu nieobecności w szkole, pisze sprawdzian w najbliższym terminie ustalonym z nauczycielem.
8. W przypadku niedotrzymania terminu zaliczenia przez ucznia materiału, o którym mowa w ust. 7, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
9. Uczeń ma prawo do poprawy każdej oceny, nie tylko niedostatecznej z pracy pisemnej w terminie i trybie ustalonym z nauczycielem. Ocena uzyskana z poprawionej pracy jest wpisywana do dziennika i traktowana jako ocena poprawiona. Ocena, która została poprawiona nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu przez nauczyciela oceny śródrocznej i rocznej z zajęć dydaktycznych.
10. Fakt niepoprawienia sprawdzianu rzutuje znacząco na ocenę klasyfikacyjną śródroczną bądź roczną.
§ 69
Ocenianie w klasach I-III
1. W klasach I-III szkoły podstawowej oceny śródroczne i roczne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
2. Oceny bieżące wystawiane są według skali, o której mowa w § 70 niniejszego Statutu.

§ 70
1. Wymagania na oceny bieżące dla uczniów klas I, II i III określają nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, uwzględniając ogólne zasady:
1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów klas I-III SP przyjmuje formę:

• pisemną – wyrażoną stopniem (A, B, C, D wpisaną do dziennika lekcyjnego), oraz wyrażona pisemnym komentarzem,
• werbalną – ustne wyrażanie zdania akceptacji przez nauczyciela i kolegów podczas zajęć.

2) Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia. Ocenie podlega również zaangażowanie, obowiązkowość oraz poziom zdobytej wiedzy i rozwój umiejętności ucznia. Sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań oraz indywidualnych możliwości ucznia.
3) W dzienniku lekcyjnym oraz przy ocenianiu sprawdzianów nauczyciel posługuje się oceną wyrażoną za pomocy symboli (A, B, C, D), które odpowiadają określonemu poziomowi wiadomości i umiejętności ucznia w zakresie mówienia, słuchania czytania i pisania. Oceny zapisywane w dzienniku i na sprawdzianach mogą zawierać komentarz słowny.

A
Wspaniale Uczeń osiąga doskonałe wyniki, w pełni przyswoił wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania. Biegle korzysta ze zdobytych wiadomości w różnych sytuacjach, proponuje śmiałe, odważne i twórcze rozwiązania problemów i zadań. ocenę A otrzymuje uczeń, który wykazuje bardzo dobry tok myślenia.
Uzyskał 100% – 90% wszystkich punktów. Komentarz słowny dla ucznia: np.:Osiągasz doskonałe wyniki. Należą Ci się gratulacje!
B
Bardzo dobrze Uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy, a wskazane błędy potrafi poprawić. ocenę B otrzymuje uczeń, który wykonał pracę samodzielnie i popełnił niewielką ilość błędów.
Uczeń musi uzyskać 89 – 75%wszystkich punktów.
Komentarz słowny dla ucznia: np.: Pracujesz bardzo dobrze. Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj!
C
Dobrze
Uczeń stosuje zdobyte wiadomości i zazwyczaj samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim poziomie trudności. Przy trudniejszych wymaga pomocy nauczyciela. ocenę C otrzymuje uczeń, który wykonał pracę przy niewielkiej pomocy nauczyciela. Uczeń musí uzyskać 74 – 50 % wszystkich punktów. Komentarz słowny dla ucznia: np.: Dobrze pracujesz, ale stać cię, by było na więcej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace – będziesz osiągać jeszcze lepsze wyniki.
D
Postaraj się Uczeń przyswoił część wiadomości i zdobył niektóre umiejętności objęte programem nauczania oraz stara się je zastosować w typowych sytuacjach. Samodzielnie wykonuje tylko zadania o niewielkim stopniu trudności. Wymaga częstej pomocy i dodatkowych wskazówek nauczyciela. ocenę D uzyskuje uczeń, który popełnia liczne błędy, potrzebuje pomocy nauczyciela. Uczeń uzyska poniżej 49 % wszystkich punktów. Komentarz słowny dla ucznia: np.:
Pracuj uważniej! Pomyśl! Pracujesz, ale popełniasz dużo błędów. Musisz uważniej pracować. Włóż więcej wysiłku w pracę. Korzystaj z pomocy nauczyciela i rodziców

2. Począwszy od roku szkolnego 2021/22 uczniowie klas I-III SP w ocenianiu bieżącym otrzymują oceny w postaci cyfr (6, 5, 4, 3, 2, 1), które odpowiadają określonemu poziomowi umiejętności i wiadomości ucznia,do których opracowane są kryteria wymagań:
6- wspaniale
5- bardzo dobrze
4- dobrze
3- postaraj się bardziej
2- pracuj więcej
1- słabo – nie zaliczam

3. Zapis ocen:
a) W dzienniku lekcyjnym nauczyciel posługuje się oceną bieżącą wyrażoną za pomocą symboli cyfrowych: 6, 5, 4, 3, 2, 1 (w okresie przejściowym liter: A,B,C,D),
b) Przy ocenianiu sprawdzianów i innych prac pisemnych nauczyciel posługuje się oceną opisową lub symbolem cyfrowym,
c) Dopuszcza się komentarz słowny lub pisemny typu:
• Ocena wspaniale – Osiągasz doskonałe wyniki. Posiadasz uzdolnienia i rozwijasz je. Należą Ci się gratulacje! Możesz być z siebie dumny, umiesz więcej niż tego od ciebie oczekiwano.
• Ocena bardzo dobra – Osiągasz bardzo dobre wyniki. Należą Ci się gratulacje!
Możesz być z siebie bardzo dumny, jest bardzo dobrze.
• Ocena dobra – – Robisz w szybkim tempie duże postępy. Tak trzymaj! Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej. Masz powody do zadowolenia, jest dobrze.
• Ocena postaraj się bardziej – Dobrze pracujesz, ale stać cię na więcej. Włóż więcej wysiłku w podejmowane prace – będziesz osiągać jeszcze lepsze wyniki. Nie jest źle, ale musisz jeszcze popracować.
• Ocena pracuj więcej – Pracuj uważniej! Pomyśl! Pracujesz, ale popełniasz bardzo dużo błędów. Musisz uważniej pracować. Włóż więcej wysiłku w pracę.
• Ocena słabo – To sprawia ci kłopot. Musisz więcej pracować, a zaczniesz osiągać lepsze wyniki w nauce. Pracuj systematycznie. Nie poddawaj się, będzie dobrze, ale musisz więcej pracować.

4) Uzasadnienie:
Ocena opisowa (np.: wspaniale) określa poziom wiadomości oraz umiejętności ucznia
i skierowana jest do niego samego. Nauczyciel może również rozwinąć ocenę
opisową poprzez dodatkowy komentarz pisemny lub słowny.

Ocena
– symbol
cyfrowy
Ocena
opisowa
Poziom wiadomości
i umiejętności
Osiągnięcia ucznia

6 Wspaniale Poziom
bardzo wysoki
Uczeń biegle posługuje się wiadomościami i umiejętnościami, w rozwiązywaniu nieznanych dotąd problemów teoretycznych lub praktycznych. Wykazuje się samodzielnością
i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, jest niezwykle zaangażowany w wywiązywanie się z obowiązków.
5 Bardzo
dobrze
Poziom wysoki Uczeń osiąga bardzo dobre wyniki,
w pełni przyswoił wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania.
4 Dobrze Poziom dobry Uczeń pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w typowych sytuacjach, rozwiązuje w praktyce typowe zadania i problemy ,a wskazane błędy potrafi poprawić.
3 Postaraj się
bardziej
Poziom średni Uczeń stosuje zdobyte wiadomości i zazwyczaj samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim poziomie trudności. Przy trudniejszych wymaga pomocy
nauczyciela.
2 Pracuj
więcej
Poziom niski Uczeń przyswoił część wiadomości i zdobył niektóre umiejętności objęte programem nauczania oraz stara się je zastosować w typowych sytuacjach. Samodzielnie wykonuje tylko zdania o niewielkim stopniu trudności. Wymaga częstej pomocy i wskazówek nauczyciela.
1 Słabo Poziom bardzo niski Uczeń ma bardzo duże problemy z przyswajaniem wiedzy i umiejętności. Nie pracuje samodzielnie
oraz nie pracuje systematycznie. Wymaga stałego wsparcia i pomocyze strony nauczyciela.
Ocenę „ słabo” otrzymuje uczeń, którego praca jest nieczytelna i wykonana niepoprawnie.

7. W klasach I – III szkoły podstawowej uczeń otrzymuje ze sprawdzianów pisemnych,
testów, karkówek obejmujących pewien zakres materiału, oceny bieżące według
poniższych kryteriów:
100% – 6
99% – 85% – 5
84%- 70 % – 4
69% – 50 % – 3
54% – 30% – 2
29%- 0% – 1
8. Dyktanda oceniane są wg następującej skali:
0 błędów – 6
1-2 błędy – 5
2,5 – 3,5 błędów – 4
4 – 5 błędów – 3
5,5 – 6,5 błędów – 2
7 błędów – 1 ( nie zaliczam)
9. Oceniając pisanie z pamięci oraz przepisywanie tekstu można uwzględnić:
1) graficzną stronę pisma,
2) błędy klasyfikowane są tak, jak za dyktando.

§ 71
1. Ocena śródroczna ma charakter diagnostyczno-informujący i uwzględnia:
1) postępy ucznia w edukacji z podziałem na stopień opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w ramach programowych,
2) szczególne sukcesy osobiste ucznia,
3) zalecenia do dalszej nauki.
2. Ocena roczna jest formułowana opisowo, nie zawiera jednak zaleceń dla ucznia.

§ 72
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące oraz oceny klasyfikacyjne roczne wystawiane są według następującej skali:
ocena celująca 6
ocena bardzo dobra 5
ocena dobra 4
ocena dostateczna 3
ocena dopuszczająca 2
ocena niedostateczna 1

4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wystawiane są według skali, o której mowa w § 72 ust. 1 niniejszego Statutu, bez stosowania dodatkowych znaków rozszerzających, tzw. „plusów” i „minusów”.
§ 73
1. Wymagania na poszczególne oceny określają nauczyciele uczący przedmiotów, uwzględniając ogólne zasady:
1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy
i wykraczającymi poza ten program,
b) jest laureatem szkolnych i międzyszkolnych konkursów przedmiotowych.
2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje teoretyczne i praktyczne problemy z programu nauczania,
c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę w nowych sytuacjach.
3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a) poprawnie stosuje zdobyte wiadomości,
b) samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne.
4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu wiedzy, ale nie przekraczają one możliwości uzyskania przez niego podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
b) z pomocą rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne
o niewielkim stopniu trudności.
6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości
i umiejętności z przedmiotu nauczania w danej klasie na poziomie minimum programowego, a braki w wiadomościach uniemożliwiają uczniowi dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, nie jest w stanie wykonać typowych zadań o minimalnym stopniu trudności.
§ 74
Przy ocenie prac pisemnych stosuje się następującą skalę:
ocena celująca 100%
ocena bardzo dobra 99% – 86%
ocena dobra 85% – 75%
ocena dostateczna 74% – 52%
ocena dopuszczająca 51% – 40%
ocena niedostateczna 39% – 0%

§ 75
1. Nauczyciel ocenia pracę ucznia systematycznie na zajęciach edukacyjnych poprzez ocenę aktywności na lekcji oraz stopnia przygotowania ucznia do zajęć.
2. Nauczyciel informuje ucznia na bieżąco o jego ocenach z przedmiotu.
3. Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej w trybie uzgodnionym z nauczycielem.
4. Oceny zapisane są w dzienniku i brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej.

Klasyfikowanie i promowanie
§ 76
1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się nie później niż w ostatnim tygodniu stycznia, a klasyfikowanie roczne nie później niż w ostatnim tygodniu czerwca.
2. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli zostały mu ustalone oceny śródroczne i roczne według skali stopni szkolnych i zgodnie z określonymi kryteriami.
3. Ocena śródroczna i roczna jest wypadkową ocen cząstkowych, a nie ich średnią arytmetyczną.
4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej, biorąc pod uwagę możliwości i indywidualne osiągnięcia każdego ucznia.
5. Uczeń może nie być klasyfikowany z zajęć edukacyjnych, jeżeli brak podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
6. W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
7. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek opiekuna klasy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców lub opiekunów prawnych ucznia lub na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia po zasięgnięciu opinii opiekuna klasy oddziału.
8. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody opiekuna klasy oddziału albo na wniosek opiekuna klasy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
9. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub olimpiady dla Polonii, otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

Egzamin klasyfikacyjny
§ 77
1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą Rady Pedagogicznej.
3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.
4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Kierownika Szkoły.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator, do obowiązków, którego należy przygotowanie pytań egzaminacyjnych, jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia edukacyjne lub inny wskazany przez Kierownika jako członek komisji.
6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 45 minut, ustna 20 minut.
7. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ucznia.
§ 78
1. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji przeprowadzającej egzamin;
3) termin egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
2. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§ 79

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wypadkach i na zasadach przewidzianych w § 80 i § 82.
2. Uczeń, który przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego i otrzymał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów ma prawo do zdawania egzaminu poprawkowego.

§ 80
1. Uczeń lub jego rodzice lub opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do Kierownika Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalania.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 mogą być zgłoszone od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Kierownik Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
4. Sprawdzian, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu wyznacza Kierownik Szkoły w uzgodnieniu z uczniem
i jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.
5. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Część pisemna trwa 45 minut, ustna 20 minut.
6. W skład komisji wchodzą:
1) Kierownik Szkoły jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminator, do obowiązków, którego należy przygotowanie pytań egzaminacyjnych,
3) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub inny nauczyciel wskazany przez Kierownika jako członek komisji.
7. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin sprawdzianu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10.Ustalona przez Komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Kierownika Szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
12. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 6, roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ustalona ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej.
13. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,
o którym mowa w § 82, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3 jest ostateczna.

Warunki i tryb uzyskiwania wyższych niż przewidywane ocen rocznych
§ 81
1. Uczeń ma prawo do poprawy oceny rocznej w formie sprawdzianu podnoszącego ocenę.
2. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą.
3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych:
1) frekwencja ucznia na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80%
(z wyjątkiem usprawiedliwionej spowodowanej długotrwałą chorobą),
2) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych,
3) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych,
4) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy,
w tym konsultacji indywidualnych.
4. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny, jego rodzice lub opiekunowie prawni
w terminie do 5 dni roboczych od podania przewidywanych ocen występują do Kierownika pocztą mailową lub tradycyjną z uzasadnioną prośbą o umożliwienie podwyższenia oceny
z danego przedmiotu. Kierownik w ciągu 2 dni roboczych przesyła prośbę ucznia nauczycielowi danego przedmiotu.
5. Nauczyciel danego przedmiotu sprawdza i potwierdza podpisem czy uczeń spełnia wymagania dające mu prawo poprawienia oceny przewidywanej, zgodnie z § 81 ust. 3, po czym w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania odsyła podpisaną prośbę ucznia Kierownikowi.
6. Kierownik wyraża zgodę na przystąpienie ucznia do egzaminu sprawdzającego i powołuje komisję, która przeprowadza egzamin sprawdzający w formie pisemnej trwający 45 minut oraz ustnej trwający 20 minut oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
7. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w ust. 3. prośba ucznia zostaje odrzucona, a nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
8. Egzamin sprawdzający odbywa się w terminie wyznaczonym przez Kierownika Szkoły, jednak nie później niż 14 dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
9. Termin egzaminu sprawdzającego ustala się z uczniem, jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.
10. Egzamin sprawdzający przeprowadza komisja powołana przez Kierownika Szkoły
w składzie:
1) nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, jako egzaminator, do obowiązków, którego należy przygotowanie pytań egzaminacyjnych,
2) nauczyciel, prowadzący takie same zajęcia, Kierownik lub inny nauczyciel wskazany przez Kierownika jako członek komisji.
11. Z egzaminu sprawdzającego sporządza się protokół, zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin sprawdzający;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu sprawdzającego;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania sprawdzające;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
12. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
13. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14. Uzyskanie z egzaminu sprawdzającego oceny niższej niż proponowana przez nauczyciela nie wpływa na jej obniżenie.
15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Kierownika Szkoły, jednak nie później niż 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.

Egzamin poprawkowy
§ 82
1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
2. Uczeń, który zamierza zdawać egzamin poprawkowy, obowiązany jest złożyć do Kierownika Szkoły stosowne podanie.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Kierownik Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
4. Egzamin poprawkowy odbywa się jednego dnia, składa się z części pisemnej trwającej 45 minut oraz części ustnej trwającej 20 minut.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Kierownika Szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) Kierownik Szkoły jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący, do obowiązków, którego należy przygotowanie pytań egzaminacyjnych,
3) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub inny nauczyciel wskazany przez Kierownika jako członek komisji.
6. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający:
1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3) termin egzaminu;
4) imię i nazwisko ucznia;
5) zadania egzaminacyjne;
6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
7. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Kierownika Szkoły, nie później niż do końca września.
9. Ocena uzyskana na egzaminie poprawkowym jest ostateczna i uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej
i powtarza klasę.
10. Uczeń, jego rodzice lub opiekunowie prawni jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu jej ustalania, mogą zgłosić zastrzeżenia do Kierownika Szkoły, w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.
11. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu jej ustalania, Kierownik Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
12. Ocena, o której mowa w ust. 11 jest ostateczna.
13. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
14. Przed podjęciem uchwały członkowie Rady Pedagogicznej zasięgają opinii nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne w zakresie możliwości edukacyjnych ucznia. Opinia dla Rady Pedagogicznej nie jest wiążąca.

§ 83
1. Na pisemny wniosek ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych otrzymują oni do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub sprawdzającego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia w terminie i na zasadach uzgodnionych z wychowawcą i Kierownikiem Szkoły.
2. Dokumentacja udostępniana jest w dniu najbliższych zajęć, po przeprowadzeniu egzaminu.

Warunki ukończenia szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego
§ 84
1. Uczeń kończy Szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
2. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,
o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 5,0.
3. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę.

Dokumentowanie przebiegu oceniania
§ 85
1. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
2. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny i arkusze ocen, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.
3. Każdy nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do prowadzenia w dzienniku lekcyjnym przejrzystego opisu ocen (np. tytułowanie rubryk).
4. Wszystkie oceny do dziennika lekcyjnego nauczyciel wpisuje długopisem, kolorem czarnym lub granatowym.
5. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w księdze uczniów oraz arkuszu ocen ucznia dokonuje Kierownik Szkoły albo osoba przez niego upoważniona do dokonania sprostowania. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła, lub Kierownik Szkoły albo osoba przez niego upoważniona do dokonania sprostowania.
6. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz wpisanie daty i złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.
7. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia Szkoły,
w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się:
1) uzyskane nagradzane miejsca – w olimpiadach i konkursach organizowanych przez instytucje zewnętrzne oraz Szkołę, promocji z wyróżnieniem,
2) osiągnięcia w działalności na rzecz innych ludzi (wolontariat) czy środowiska szkolnego, np. w samorządzie uczniowskim, organizowanie pomocy dla uczniów, organizowanie akcji charytatywnych.
8. W klasach I – III śródroczna i roczną opisową ocenę można:
1) wpisać do odpowiednich rubryk dziennika klasowego odręcznie,
2 jest odnotowywana w dzienniku lekcyjnym w formie załącznika. Załącznik sporządza się komputerowo w postaci wydruku podpisanego przez opiekuna oddziału, można dołączyć do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

Działalność innowacyjna i eksperymentalna
§ 86
1. W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły i efektywność kształcenia.
2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może być wprowadzona w całej Szkole lub w oddziale lub grupie.
3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez Szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
4. Innowacje wymagające przyznanie Szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący Szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w Szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.
7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:
1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
2) opinii Rady Rodziców i pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w Szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
8. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Rodziców i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w ust. 7, Kierownik Szkoły przekazuje organowi prowadzącemu Szkołę.
9. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia innowacji przez organ prowadzący Szkoła, innowacja zostaje wprowadzona.
10. Szkoła może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, w szczególności określone w art. 14 ust. 1 pkt 3-5 ustawy – Prawo oświatowe.
Rozdział 12
Wolontariat Szkoły
§ 87
1. W Szkole może działać Wolontariat.
2. Celem głównym wolontariatu jest:
1) uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy
2) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
3. Działania wolontariatu adresowane są do:
1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w akcjach charytatywnych poza Szkołą (po uzyskaniu akceptacji Kierownika Szkoły),
2) społeczności szkolnej,
3) wolontariuszy.
4. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie wolontariatu:
1) Kierownik Szkoły:
a) wyznacza opiekuna wolontariatu Szkoły,
b) nadzoruje i opiniuje działanie wolontariatu.
2) opiekun wolontariatu Szkoły – nauczyciel społecznie pełniący tę funkcję, wyznaczony przez Kierownika Szkoły,
3) przewodniczący Wolontariatu Szkoły – uczeń Szkoły będący wolontariuszem, wyznaczony przez Kierownika Szkoły w porozumieniu z opiekunem Samorządu Uczniowskiego
4) wolontariusze uczniowie Szkoły koordynujący poszczególne akcje.
5. Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić Radę Wolontariatu. Strukturę Rady i jej kompetencje Samorząd Uczniowski ustala w regulaminie uchwalanym w głosowaniu tajnym przez ogół uczniów.
6. Rada Wolontariatu działa w porozumieniu z Kierownikiem Szkoły.
7. Wolontariuszem w ramach wolontariatu jest uczeń, który świadczy pomoc swoim rówieśnikom, działa na rzecz dobra Szkoły i lokalnego środowiska. Zakres wolontariatu, czas, miejsce i sposoby jego realizacji określone są w porozumieniu z wolontariuszem.
8. Uczniowie niepełnoletni, na działanie jako wolontariusze, muszą uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Porozumienie zawiera się więc z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
9. Przyjmuje się, że wolontariuszem może być uczeń, który ma co najmniej 13 lat.
10. Działalność Wolontariatu Szkoły może być wspierana przez:
1) nauczycieli i innych pracowników Szkoły,
2) rodziców lub opiekunów prawnych,
3) inne osoby i instytucje.
11. Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania Wolontariatu Szkoły reguluje odrębny regulamin.

Rozdział 13
Współdziałanie rodziców (opiekunów prawnych) i nauczycieli

§ 88
1. Rodzice (opiekunowie prawni) oraz nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów oraz opieki i profilaktyki.
2. Szkoła realizuje następujące formy współdziałania z rodzicami:
1) klasowe spotkania z opiekunem oddziału;
2) rozmowy indywidualne rodziców z opiekunem oddziału i nauczycielami uczącymi ich dzieci;
3) rozmowy indywidualne rodziców z Kierownikiem Szkoły;
4) uczestniczenie rodziców w imprezach szkolnych, pozaszkolnych i wycieczkach;
5) inne formy współpracy grupowej lub indywidualnej wprowadzane w miarę potrzeb przez Szkołę.
3. Formy współpracy i współdziałania uwzględniają prawo rodziców (opiekunów prawnych) do:
1) znajomości statutu szkoły i innych dokumentów regulujących organizację i zasady jej pracy;
2) znajomości zadań, zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych Szkoły i oddziału;
3) znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania;
4) rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn ewentualnych trudności w nauce, w związku z tym powinni utrzymywać systematyczny kontakt z opiekunem klasy oddziału i nauczycielami;
5) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.
4. Rodzice (opiekunowie prawni):
1) mają obowiązek zapewnić regularne uczęszczanie ucznia na zajęcia szkolne oraz warunki umożliwiające przygotowanie się ucznia do zajęć szkolnych;
2) w trosce o dobro dziecka informują opiekuna klasy oddziału i/lub nauczycieli o trudnej sytuacji zdrowotnej (przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach), rodzinnej lub materialnej, mogących mieć wpływ na proces dydaktyczny i wychowawczy.
5. Rodzice (opiekunowie prawni) mają prawo zgłaszania uwag i propozycji, które mogą usprawnić pracę szkoły, uczestniczyć w działalności Rady Rodziców oraz współorganizować z opiekunem klasy oddziału imprezy klasowe oraz wycieczki.
7. Opiekun oddziału może wysłać do rodziców (opiekunów prawnych) wezwanie pisemne, jeżeli brak jest kontaktu ze strony rodziców lub wymaga tego sytuacja (nieobecność na zebraniach, niezgłoszenie się na ustną lub telefoniczną prośbę nauczyciela).
8. W ramach współdziałania Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) organizuje się:
1) spotkania rodziców (prawnych opiekunów) z zaproszonymi specjalistami;
2) informowanie rodziców (prawnych opiekunów) o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji młodzieży;
3) udzielanie przez szkołę pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) w rozwiązywaniu trudnych problemów, które zaistniały na terenie szkoły;
4) wspólny – szkoły i rodziców (prawnych opiekunów) – udział w programach
i działaniach profilaktycznych.

Rozdział 14
Ceremoniał szkolny
§ 89
1. Szkoła posiada własne logo:

2.Logo szkoły umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, życzeniach itp.;

3. Do uroczystości szkolnych tworzących ceremoniał zalicza się w szczególności: święta państwowe, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Dzień Edukacji Narodowej (14 października), Święto Niepodległości (11 listopada), Dzień Polski;
4. Zachowanie uczestników uroczystości szkolnych:
a) „Do hymnu” – w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;
b) „Do ślubowania” – uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”;

Rozdział 15
Postanowienia końcowe
§ 90
1. Uczniowie i absolwenci szkoły otrzymują świadectwa szkolne wydawane zgodnie
z przepisami w sprawie warunków i trybu wydawania świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.
2. Szkoła używa pieczęci zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci.
3. W przypadku likwidacji szkoły jej dokumentację i majątek przekazuje się organowi prowadzącemu lub jednostce wskazanej przez ten organ.
4. Statut Szkoły może być zmieniony lub nowelizowany na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej złożony do Kierownika Szkoły. Kierownik Szkoły ma obowiązek przedłożyć wniosek Radzie Pedagogicznej w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania. Zmiany w statucie szkoły są uchwalane większością 2/3 głosów.
5. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Szkoły jest Rada Pedagogiczna.
6. Nowelizacja Statutu Szkoły uchwalana jest przez Radę Pedagogiczną bezwzględną większością głosów.
7. Kierownik Szkoły, niezwłocznie po uchwaleniu zmian w Statucie, przesyła zmiany Dyrektorowi Ośrodka w celu sprawdzenia zgodności z prawem Statutu oraz jego zmian oraz Ambasadorowi Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej do wiadomości.
8. Po uchwaleniu zmian w Statucie Szkoły Kierownik upoważniony jest do ogłoszenia tekstu ujednoliconego w drodze własnego zarządzenia.
9. Sprawy nie objęte w Statucie rozwiązuje się zgodnie z postanowieniami ustaw:
o systemie oświaty, Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, a także Kodeksu Pracy oraz innych przepisów.
§ 91
1. Tekst ujednolicony Statutu Szkoły przechowywany jest w dokumentacji Szkoły.
2. Statut dostępny jest w wersji papierowej w bibliotece szkolnej oraz zamieszczany na stronie internetowej Szkoły.
§ 92
Statut Szkoły obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności.
Praga, 21 kwietnia 2021 r.