Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE Szkoła Polska im. Świętej Jadwigi przy Ambasadzie RP w PRADZE

Akty prawne

STATUT  SZKOLNEGO  PUNKTU  KONSULTACYJNEGO  IM. ŚW.JADWIGI

PRZY AMBASADZIE RP WPRADZE

 

 

RozdziałI. Postanowienia ogólne

§1

Szkoln y PunktKonsultacyjnyim. ś w. Jadwigi przy Ambasadzie RP w Pradze, dalejzwany także Szkołą lub Szkołą Polską, jest placówką oświatową, działającą nazasadach obowiązującychszkołypublicznewPolsceoraznapodstawieodrębnychprzepisówdla szkół polskich zagranicą.

Minister Edukacji Narodowej jest organem prowadzącym i jednocześnieorganem sprawującym nadzór pedagogiczny nadSPK.

SzkołaPolskapodlegaorganizacyjnieOśrodkowiRozwojuPolskiejEdukacjizaGranicą (w skrócie ORPEG), z siedzibą wWarszawie.

Dyrektor ORPEG sprawuje nadzór nad działalnością SPK w zakresie sprawfinansowych i administracyjnych we współpracy z kierownikami przedstawicielstwdyplomatycznych, urzędów konsularnych lub przedstawicielstwwojskowych.

 

 

§2

Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązującychprzepisów prawa, a wszczególności:

1)

Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późn.zm.).

2)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. wsprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywającychza granicą (Dz. U. z dnia 16 września 2010r.).

 

 

§3

W skład Szkoły Polskiejwchodzą:

1)

Publiczna Sześcioletnia SzkołaPodstawowa,

2)

Publiczne Gimnazjum,

3)

LiceumOgólnokształcące.

DoSzkołyPolskiejprzyjmowanesądzieciobywatelipolskichczasowoprzebywających bądź stale zamieszkujących za granicą oraz dzieci osób pochodzenia polskiegoniebędących obywatelami polskimi, jeśli szkoła posiada wolne miejsca oraz odpowiedniewarunki kadrowe, organizacyjne orazfinansowe.

Nauka w Szkole Polskiej jestbezpłatna.

Szkoła posiadalogo.

Tekst na pieczęci szkolnej w pełnymbrzmieniu:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji zaGranicą WWARSZAWIE

Szkolny Punkt Konsultacyjny im. ŚwiętejJadwigi przy AmbasadzieRP

WPRADZE

 

 

RozdziałII

Cele i zadaniaSzkoły

§5

 

Celem Szkoły jest umożliwienie uczniom uczęszczającym do szkółdziałających w systemie oświaty w republice Czeskiej, uzupełnienie wykształcenia wzakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego wprzedmiocie wiedzy o Polsce oraz znajomości językapolskiego.

 

Do zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły należy wszczególności:

1)

realizacja programów nauczania uwzględniających ramy  programowe kształcenia  uzupełniającego  dla  szkolnych   punktów   konsultacyjnych,określone w załączniku nr 1 doRozporządzenia,

2)

realizacja planów nauczania uzupełniającego, określonych w załączniku nr 2do Rozporządzenia,

3)

prowadzeniezajęćedukacyjnychwtrybiestacjonarnymwwybranychdniach tygodnia, ustalonych w arkuszu organizacji pracySzkoły,

4)

umożliwienie uczniom zdobycia wiadomości i umiejętności zprzedmiotów nauczanych w Szkole niezbędnych do uzyskania świadectwukończenia: sześcioklasowej szkoły podstawowej, trzyletniego gimnazjum, trzyletniegoliceum ogólnokształcącego (w razie potrzeb i możliwości utworzeniaklas),

 

5) umożliwienie       uczniom powracającym do Polski włączenie się
do systemu edukacji wPolsce,

6)

umożliwienie absolwentom dokonanie wyboru dalszego kierunkukształcenia,

7)

kształtowanie u uczniów postawy warunkującej sprawne iodpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnymświecie,

8)

wychowanie uczniów w duchu patriotyzmu, tolerancjiświatopoglądowej, wzajemnego koleżeństwa, poczucia odpowiedzialności za własne postępowanieoraz przekonania,

9)

kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśróduczniów, wzbudzanie intelektualnej i uczuciowej więzi zPolską,

10)

współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami polskimi orazpolonijnymi wspierającymi rozwój polskiej kultury naobczyźnie.

Do zadań opiekuńczych Szkoły, których wyznacznikiem sąprzepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, należy zapewnienie uczniom bezpieczeństwana terenie Szkoły, w szczególnościpoprzez:

1)

sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi na terenie Szkołypodczas zajęć obowiązkowych, w trakcie lekcji i w czasieprzerw,

2)

zapewnianie uczniom bezpiecznego opuszczenia pomieszczeń szkolnychpo zakończonychzajęciach.

Wycieczki przedmiotowe i interdyscyplinarne organizowane są napodstawie aktualnych zarządzeń dotyczących szkolnego ruchukrajoznawczo-turystycznego.

W szkole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacjipolitycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jestdziałalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalnościdydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczejszkoły.

Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację,wymaga uzyskania pisemnej zgody kierownika Szkoły wyrażonej po uprzednimuzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Radyrodziców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organami Szkołysą:

1)

KierownikSzkoły,

2)

RadaPedagogiczna,

3)

Rada Rodziców

RozdziałIII

Organy Szkoły i ichkompetencje

§6

4)

SamorządUczniowski.

 

§7

 

 

 

Organy, o których mowa w § 6 pkt. 2 – 4 działają na podstawie uchwalonychprzez siebie regulaminów, które nie mogą być sprzeczne ze statutem Szkołyoraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Kierownikbadazgodnośćregulaminów,októrychmowaw§7pkt1,zestatutem Szkoły oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W raziestwierdzenia sprzeczności Kierownik wzywa właściwy organ Szkoły do niezwłocznejzmiany regulaminu.

 

Organy Szkoły współpracują ze sobą wcelu:

1)

dbania o dobre imię i wizerunekSzkoły,

2)

stworzenia jak najlepszych warunków kształcenia i wychowaniauczniów,

3)

organizowania działalności pozaszkolnej,

4)

rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrzSzkoły.

 

Dla realizacji celów, o których mowa w § 7 ust. 4, organy Szkołymogą:

1)

wymieniać informacje,

2)

uzgadniać opinie,

3)

podejmowaćinicjatywy,

4)

wnioskować    we     wszystkich     kwestiach     mających     istotny     wpływ    na funkcjonowanie Szkoły.

 

Wszystkie kwestie sporne powstałe pomiędzy organami Szkoły powinnybyć rozwiązywane  na  drodzepolubownej. W   przypadku   braku   możliwości znalezienia ugodowego rozwiązania sporu decyzję w przedmiocie rozwiązaniasporu podejmuje Kierownik Szkoły, a w razie sporu Kierownika Szkoły z innymorganem Szkoły – DyrektorOśrodka.

 

 

Kierownikszkoły

 

§8

 

Szkołą kierujeKierownik.

Dyrektor ORPEG powierza stanowisko kierownika Szkoły po zasięgnięciu opinii lubna wniosek Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w RepubliceCzeskiej.

Dyrektor ORPEG zatrudnia osobę, której ma być powierzone stanowisko KierownikaSzkoły, na podstawie umowy o pracę na czas równy okresowi powierzeniastanowiska.

Dyrektor ORPEG sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do KierownikaSzkoły.

Dyrektor ORPEG odwołuje ze stanowiska Kierownika Szkoły. Odwołanie zestanowiska kierownika Szkoły stanowi podstawę rozwiązania umowy o pracę zawypowiedzeniem.

§9

 

Kierownik Szkoły kieruje działalnością Szkoły, a wszczególności:

1)

kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną i wychowawczą Szkoły oraz odpowiada zajej realizację,

2)

sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwojupsychofizycznego poprzez aktywne działaniaprozdrowotne,

3)

reprezentuje Szkołę nazewnątrz,

4)

sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami zatrudnionymi wSzkole,

5)

prowadzi i przygotowuje zebrania Rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialnyza zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie zregulaminem Rady,

6)

przedstawia Radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje odziałalności Szkoły,

7)

realizuje uchwały Radypedagogicznej,

8)

współpracuje z innymi organamiSzkoły,

9)

interweniuje w przypadkach konfliktów w społecznościszkolnej,

10)

opracowuje     arkusz     organizacji     roku     szkolnego     w     terminie     określonym     przez DyrektoraOśrodka,

11)

ustala rozkład zajęć,

12)

podejmuje    decyzje   o   odwołaniu (bądź   zmianie    w   planie    lekcjizajęć szkolnychw szczególnychprzypadkach,

13)

dopuszcza do użytku szkolny zestaw programównauczania,

14)

tworzy zespoły przedmiotowe oraz inne zespoły problemowo-zadaniowe ipowołuje przewodniczących tychzespołów,

15)

wspiera nauczycieli w doskonaleniuzawodowym,

16)

podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły, przenoszenia ichdo innych klas oraz skreślenia z listyuczniów,

17)

wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielomw czasie zajęć organizowanych przez szkołę lubplacówkę,

18)

stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń iinnych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jestdziałalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczeji opiekuńczej szkoły lubplacówki,

19)

prowadzi i przechowuje dokumentacjęszkolną,

20)

przechowuje pieczęć urzędowąSzkoły,

21)

dysponuje środkami finansowymi Szkoły zgodnie z założeniami planubudżetowego zatwierdzonego przez ORPEG i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowewykorzystanie,

22)

jestkierownikiemzakładupracydlazatrudnionychwSzkolenauczycieliipracowników niebędących nauczycielami, a w szczególności decyduje wsprawach:

zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracownikówSzkoły,

przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom iinnym pracownikomSzkoły,

występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, wsprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracownikówSzkoły.

23)

wykonuje inne zadania wynikające z przepisówszczególnych.

 

RadaPedagogiczna

 

 

§10

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jego zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania iopieki.

W skład Rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni wSzkole.

Przewodniczącym Rady pedagogicznej jest KierownikSzkoły.

 

 

§11

Do zadań Rady pedagogicznej należy wszczególności:

1)

zatwierdzanie rocznych planów pracySzkoły,

2)

podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocjiuczniów,

3)

podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych wSzkole,

4)

podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listyuczniów,

5)

ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieliSzkoły,

6)

uchwalanie zmian statutu Szkoły,

7)

opiniowanie organizacji pracy Szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnychi pozalekcyjnych, terminu zakończenia roku szkolnego oraz dni wolnych w ciąguroku,

8)

opiniowanie projektu planu finansowegoSzkoły,

9)

opiniowanie wniosków Kierownika Szkoły o przyznanie nauczycielomodznaczeń, nagród i innychwyróżnień,

10)

opiniowanie wniosków Kierownika Szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałychi doraźnych prac w ramach wynagrodzeniazasadniczego,

11)

opiniowanie wniosków o indywidualny program lub toknauki,

12)

ustalenie regulaminu swojej działalności, zgodnego z postanowieniami niniejszegostatutu oraz powszechnie obowiązującymi przepisamiprawa.

§12

Zebrania Rady pedagogicznej sąorganizowane:

1)

przed rozpoczęciem rokuszkolnego,

2)

w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem ipromowaniem uczniów,

3)

po zakończeniu rocznych zajęćdydaktyczno-wychowawczych,

4)

w miarę bieżącychpotrzeb.

Zebrania Rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek Dyrektora  ORPEG, z inicjatywy Kierownika Szkoły, Ministra Edukacji Narodowej lub co najmniej 1/3 członków Radypedagogicznej.

 

 

§13

Zebrania Rady pedagogicznej sąprotokołowane.

Osoby biorące udział w zebraniu Rady pedagogicznej są obowiązane donieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobraosobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracownikówSzkoły.

Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów wobecności co najmniej połowy jejczłonków.

W ramach rady pedagogicznej działają zespoły przedmiotowe grupującenauczycieli danego przedmiotu:

1)

zespółpolonistyczny,

2)

zespół wiedzy oPolsce,

3)

zespół edukacjiwczesnoszkolnej.

Cele i zadania zespołów przedmiotowychto:

1)

samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy,

2)

wybór lub modyfikacja programów nauczania zgodnie z obowiązującymiprzepisami prawa oświatowego i potrzebamiuczniów,

3)

organizacja szkolnych konkursówprzedmiotowych,

4)

przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych itestów,

5)

wspieranie początkujących nauczycieli.

 

 

 

Radarodziców

 

§14

 

 

Rada rodzicówjest społecznym organem Szkoły reprezentującym ogółrodziców uczniów.

W skład Rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad klasowych,wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danejklasy.

Wybory do rad klasowych przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców wkażdym rokuszkolnym.

Kadencja Rady rodziców oraz rad klasowych trwa jeden rokszkolny.

 

 

 

§15

 

Do kompetencji Rady rodziców należy wszczególności:

 

1)

uchwalanie w porozumieniu z Radąpedagogiczną:

programuwychowawczegoSzkołyobejmującegowszystkietreściidziałaniao charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanegoprzez nauczycieli,

programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych ucznióworaz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działaniao charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli irodziców.

2)

opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenialub wychowania Szkoły.

3)

opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez KierownikaSzkoły.

Jeżeli Rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nieuzyska porozumieniazRadąpedagogicznąwsprawieprogramu,októrymmowaw§15ust.1 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala Kierownik Szkoły w uzgodnieniu zDyrektorem ORPEG. Program ustalony przez Kierownika Szkoły obowiązuje do czasuuchwalenia programu przez Radę rodziców w porozumieniu z Radąpedagogiczną.

 

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, zgodny zpostanowieniami niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązującymi przepisamiprawa.

 

Rada rodziców może występować do Kierownika Szkoły i innych organówSzkoły, Dyrektora ORPEG oraz Ministra Edukacji Narodowej z wnioskami i opiniamiwe wszystkich sprawach związanych z funkcjonowaniemSzkoły.

 

§16

 

Rada rodziców może gromadzić fundusze z  dobrowolnych  składek  rodziców  oraz innych źródeł w celu wspierania statutowej działalnościSzkoły.

1)

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady rodziców określa regulaminjej działalności.

2)

Rada rodziców decyduje o wysokości składki rocznejrodziców.

 

 

SamorządUczniowski

§17

Samorząd uczniowski jest społecznym organem Szkoły, który tworzą wszyscyuczniowie Szkoły.

Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalanyprzez ogółuczniów.

Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły orazpowszechnie obowiązującymi przepisamiprawa.

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółuuczniów.

§18

Samorząd uczniowski może przedstawiać Radzie pedagogicznej, Kierownikowi Szkołylub Radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególnościdotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takichjak:

1)

prawo do zapoznawania się z programami nauczania, z ich treściami, celamii stawianymiwymaganiami,

2)

prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów wnauce,

3)

prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwychproporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajaniawłasnych zainteresowań;

4)

prawo redagowania i wydawania gazetyszkolnej,

5)

prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej orazrozrywkowej zgodniezwłasnymipotrzebamiimożliwościamiorganizacyjnymi,wporozumieniuz kierownikiemSzkoły,

6)

prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorząduuczniowskiego.

§19

Do zadań samorządu uczniowskiego należy wszczególności:

1)

rozwijanie demokratycznych form współżycia uczniów inauczycieli,

2)

kształtowanie umiejętności zespołowegowspółdziałania,

3)

współdziałanie z pozostałymi organamiSzkoły,

4)

dbanie o mienieSzkoły,

5)

organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności wnauce,

6)

rozstrzyganie     sporów    między    uczniami    oraz    zapobieganie    konfliktom    między uczniami anauczycielami,

7)

opiniowanie decyzji o skreśleniu ucznia z listyuczniów,

8)

dbanie o dobre imię i wizerunekSzkoły.

 

 

 

RozdziałIV Organizacja pracySzkoły

§20

 

Organizację roku szkolnego w Szkole określa,w formie arkusza organizacjiroku szkolnego,   Dyrektor Ośrodka na wniosek KierownikaSzkoły.

 

§21

 

Tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych ustala Kierownik Szkoły na podstawie wydanegoprzez Dyrektora Ośrodka arkusza organizacji rokuszkolnego.

 

§22

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne w Szkole są prowadzone oddzielnie dla każdejklasy, jeżeli klasa liczy co najmniej 7uczniów.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Kierownika Szkoły,Dyrektor ORPEG może wyrazić zgodę na prowadzenie obowiązkowych zajęć edukacyjnychw klasie liczącej mniej niż 7uczniów.

 

Jeżeliklasaliczymniejniż7uczniówiDyrektorORPEGniewyrazizgody,októrej mowa w ust. 2, obowiązkowe zajęcia edukacyjne są prowadzone wgrupach międzyklasowych.

 

Maksymalną liczbę uczniów w klasie określa KierownikSzkoły.

 

Szkoła, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, w miarę swoichmożliwości może organizować zajęcia nadobowiązkowe na podstawie obowiązujących przepisówi przy uwzględnieniu posiadanych środkówfinansowych.

 

§23

 

Nauka w Szkole odbywa się w systemiestacjonarnym.

§24

 

Wszystkie zajęcia edukacyjne odbywają się w językupolskim.

 

§25

 

W Szkole nie organizuje się oddziałówprzedszkolnych.

 

RozdziałV Bibliotekaszkolna

§26

Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalneji informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniunauczycieli.

§27

Miejsce na terenie Szkoły przeznaczone na potrzeby biblioteki szkolnejumożliwia:

1)

gromadzenie i udostępnianie zbiorów uczniom, nauczycielom irodzicom,

2)

prowadzenie zajęć w ramach edukacjiczytelniczej.

§28

Organizację udostępniania zbiorów i zasady korzystania z zasobów bibliotecznychokreśla regulamin bibliotekiszkolnej.

§29

Użytkownikami biblioteki szkolnej są uczniowie, nauczyciele orazrodzice.

§30

Bieżącą działalnością biblioteki szkolnej kieruje nauczyciel bibliotekarz, do którego  zadań należy wszczególności:

1)

gromadzenie,       opracowywanie,     przechowywanie      i     udostępnianie     materiałów bibliotecznych oraz informacji o zbiorach bibliotekiszkolnej,

2)

planowanie pracy bibliotekiszkolnej,

3)

prowadzenie dokumentacji pracy,

4)

rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, kształcenie uuczniów nawyku czytania oraz uczeniasię.

 

 

Biblioteka szkolna współpracujez:

§31

1)

Kierownikiem Szkoły w zakresie planowania i organizacjipracy,

2)

Radą pedagogiczną i Radą rodziców w zakresie powiększania zasobówbiblioteki,

3)

samorządem uczniowskim w zakresie organizacji pracy i życia kulturalnego Szkoły oraz bibliotekiszkolnej,

4)

opiekunami klas (oddziałów) w zakresie rozpoznawania i rozwijaniazainteresowań czytelniczych, kształcenia nawykówczytelniczych,

5)

rodzicami w zakresie przekazywania informacji o czytelnictwie,literaturze pedagogicznej, wykonywania prac na rzecz biblioteki szkolnej oraz organizacjiimprez,

6)

uczniami w zakresie udostępniania zbiorów zgodnie z potrzebami,poradnictwa, organizacji konkursów, uroczystości szkolnych, pomocy w wyszukiwaniuinformacji, rozwijania kreatywności uczniów.

 

 

 

RozdziałVI Zasady rekrutacjiuczniów

§32

Do Szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywającychza granicą.

Do Szkoły mogą być przyjmowane także dzieci obywateli polskich stalezamieszkałych zagranicąorazdzieciosóbniebędącychobywatelamipolskimi,jeżeliSzkołaposiada wolne miejsca oraz odpowiednie warunki kadrowe, organizacyjne ifinansowe.

§33

Rekrutację do Szkoły prowadzi KierownikSzkoły.

Datę zapisów na nowy rok szkolny wyznacza KierownikSzkoły.

W przypadkach szczególnych, w miarę możliwości lokalowych, Kierownik Szkołyma prawo przyjąć ucznia do Szkoły w trakcie trwania rokuszkolnego.

przyjęciu ucznia do Szkoły decyduje kolejność złożenia dokumentacji, o którejmowa w § 34, oraz warunki finansowe, lokalowe ikadrowe.

§34

Osobami uprawnionymi do zapisania dziecka do Szkoły są rodzice lubprawni opiekunowie.

Warunkiem przyjęcia ucznia do Szkoły jest dostarczenie Kierownikowi Szkoływ terminie, o którym mowa w § 33 ust. 2, dokumentacjizawierającej:

1)

kopię aktu urodzenia lub kopię dokumentu zawierającego numer PESEL dzieckalub innego dowodu stwierdzającego jego tożsamość (np. dowodu osobistegolub paszportu),

2)

zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły w systemie edukacyjnym RepublikCzeskiej lub szkoły europejskiej działającej na podstawie Konwencji o StatucieSzkół Europejskich,

3)

świadectwo ukończenia klasy programowo niższej w systemie oświaty wPolsce (począwszy od klasy II szkoły podstawowej), jeśli uczeń takieposiada,

4)

wypełniony i podpisany kwestionariusz zapisu dziecka doSzkoły.

Do klasy I Gimnazjum oraz klasy I Liceum przyjmuje się ucznia na podstawieświadectwa ukończenia szkoły programowoniższej.

Do klasy programowo wyższej w Sześcioletniej Szkole Podstawowej, Gimnazjum iLiceum przyjmuje się ucznia napodstawie:

1)

świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznejo uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanegoprzez szkołę z której uczeń odszedł,

2)

świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniegoświadectwa szkolnego wydanego w Polsce, po ustaleniu odpowiedniej klasy na podstawie sumy latnauki szkolnejucznia,

3)

pozytywnych wyników egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzanego nazasadach określonych w przepisach Regulaminu Szkolnego Punktu Konsultacyjnego,dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów – w pozostałychprzypadkach.

Warunki, o których mowa w pkt. 2, dotyczą także ucznia, który podejmuje naukę wSzkole Polskiej w trakcie roku szkolnego. Ponadto uczeń taki powinien przedstawićzaświadczenie zawierające oceny cząstkowe, wystawione przez szkołę, do której poprzedniouczęszczał.

Egzamin klasyfikacyjny wyznacza i organizujekierownik.

Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w klasie, do której uczeń przechodzi,są uzupełniane według zasad ustalonych przez nauczycieli danychprzedmiotów.

 

 

§35

Kierownik Szkoły może odmówić przyjęcia ucznia do danego oddziału Szkoły,jeżeli:

1)

uczeń nie zna języka polskiego na poziomie umożliwiającym mu naukę irealizację programu zgodnego z ramamiprogramowymi,

2)

w Szkole nie ma odpowiednich warunków lokalowych, kadrowych ifinansowych.

 

 

 

 

Kształcenie w Szkole jestnieodpłatne.

§36

RozdziałVI

Nauczyciele i inni pracownicySzkoły

 

 

§37

W celu realizacji zadań statutowych w Szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz innipracownicy.

Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnego pracownika Szkoły wynika z umowy opracę oraz indywidualnego zakresu obowiązków ustalonego na jej podstawie przez  Kierownika Szkoły.

 

 

§38

Nauczyciel     prowadzący    pracę     dydaktyczno-wychowawczą    i     opiekuńczą     w    ramachpowierzonych obowiązków jest odpowiedzialny w szczególnościza:

1)

jakość i wyniki tej pracy,

2)

poziom nauczania iwychowania,

3)

prawidłowy przebieg procesudydaktycznego,

4)

bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów w trakcie godzin lekcyjnych iprzerw między lekcjami oraz na wycieczkach i imprezach organizowanych przezSzkołę,

5)

powierzone mu pomoce dydaktyczne i sprzętszkolny.

 

 

§39

Nauczyciel zobowiązany jest w szczególnoścido:

1)

realizacji ram programowych na podstawie wybranego programunauczania,

2)

sygnalizowania uczniom i ich rodzicom trudności w nauce oraz udzielania pomocyw przezwyciężaniutrudności,

3)

systematycznego i obiektywnego ocenianiaucznia,

4)

wychowania i rzetelnej opieki nad uczniami w przydzielonych mu klasach wedługjego najlepszej wiedzy iwoli,

5)

sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczaszajęć obowiązkowych oraz w czasie przerw, poprzez pełnienie wyznaczonychdyżurów nauczycielskich,

6)

realizacjicelówwyznaczonychwrocznymplaniepracydydaktyczno-wychowawczejSzkoły oraz do wykonywania innych zadań, wynikających z bieżących potrzeb Szkoły, bądźzleconych przez KierownikaSzkoły,

7)

znajomości, respektowania i stosowania przepisów prawaoświatowego,

8)

przestrzegania przepisów zawartych w niniejszym statucieSzkoły,

9)

stosowania i przestrzegania opracowanych w Szkoleregulaminów,

10)

stałego    podnoszenia  swoich    kwalifikacji    zawodowych,    znajomości    istosowania    teorii pedagogicznych.

§40

Kierownik Szkoły powierza każdą klasę jednemu z nauczycieli uczących w tej klasie,zwanemu dalej opiekunemklasy.

§41

Do zadań opiekuna klasy należy sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, aw szczególności:

1)

inspirowanie i wspomaganie działań zespołowychuczniów,

2)

podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole ucznióworaz pomiędzy uczniami a innymi członkami społecznościszkolnej,

3)

bieżące kontaktowanie się z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów wsprawach dydaktycznych, wychowawczych iorganizacyjnych.

§42

Opiekunklasy:

1)

otacza indywidualną opieką każdegoucznia,

2)

współdziała z nauczycielami uczącymi w danejklasie,

3)

utrzymuje kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunamiuczniów.

§43

Opiekun klasy zobowiązany jestdo:

1)

wnioskowania w sprawie nagradzaniauczniów,

2)

informowania rady pedagogicznej o istnieniu podstaw do zawieszania ucznia w jego prawachlub skreślenia z listy uczniówSzkoły,

3)

przygotowywania sprawozdania na zebrania klasyfikacyjne radypedagogicznej,

4)

przygotowywaniazestawówocenśródrocznychirocznych(semestralnych)orazinformacjio frekwencji uczniów na zebrania klasyfikacyjne radypedagogicznej,

5)

poinformowania ucznia i jego rodziców lub opiekunów w formie pisemnej o  uzyskanych ocenach oraz informacji o frekwencjiuczniów,

6)

zapoznania rodziców lub prawnych opiekunów na pierwszym spotkaniu ze statutemSzkoły, regulaminamiszkolnymi,programempracySzkoły,programemnauczaniawdanejklasieoraz wymaganiami edukacyjnymi i systemem ocenianiauczniów,

7)

prowadzenia na bieżąco dokumentacji uczniów: dziennika lekcyjnego, arkusza ocen  i świadectw ukończenia klasy lub Szkoły, zgodnie z odrębnymiprzepisami.

 

 

Nauczyciel ma prawodo:

§44

1)

uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej w swej pracywychowawczej od kierownika Szkoły i innych instytucji wspomagającychszkołę,

2)

wyboru programu nauczania oraz opracowywania autorskich programównauczania,

3)

decydowania o wyborze podręczników, środków dydaktycznych i metod kształcenia ucznióww zakresie nauczanego przedmiotu,

4)

swobodnego wyrażania swoich poglądów, proponowania i realizowania nowatorskichkoncepcji pedagogicznych i organizacyjnych uatrakcyjniających i usprawniających pracęSzkoły.

 

 

 

 

 

 

Uczeń ma prawodo:

RozdziałVII Prawa i obowiązkiucznia

§45

1)

uzyskiwania wiedzy i umiejętności na poziomie dostosowanym do jegoindywidualnych potrzeb,

2)

właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

3)

informacji na temat zakresu wymagańprogramowych,

4)

sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i systematycznej oceny swojejpracy,

5)

życzliwego i podmiotowego traktowania w procesiedydaktycznym,

6)

swobodnegowyrażaniamyśliiprzekonań,oilenienaruszająonedóbrosobistychosób trzecich,

7)

poszanowania swej godności i nietykalności osobistej oraz ichochrony,

8)

ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, uzależnieniamii demoralizacją,

9)

bezpiecznych warunków pobytu wSzkole,

10)

rozwijania swoich zdolności izainteresowań,

11)

korzystania z pomocy doraźnejnauczyciela,

12)

korzystania z pomieszczeń, środków dydaktycznych oraz sprzętuSzkoły,

13)

korzystania ze zbiorów bibliotekiszkolnej,

14)

reprezentowania Szkoły w zajęciach, konkursach, przeglądach, zawodach i innychimprezach organizowanych w środowiskupolonijnym,

15)

składania do Kierownika Szkoły skarg w przypadku naruszenia prawucznia.

16)

dowiadywania się z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pracy kontrolnych isprawdzianów;

17)

składania egzaminu poprawkowego, jeśli ustalona przez nauczyciela ocena semestralnalub końcoworoczna zdaniem ucznia jest zaniżona (termin i tryb określają przepisyWSO).

18)

korzystania z księgozbioru bibliotekiszkolnej.

 

 

 

Ucznia można nagrodzićza:

1)

wybitne osiągnięcia wnauce,

§46

2)

udział w konkursach i olimpiadachprzedmiotowych,

3)

postawę osobistą,

4)

działalność społeczną,

5)

działalność na rzeczSzkoły.

 

 

Nagrodami uczniowskimisą:

§47

1)

ustna pochwała wychowawcy w obecnościklasy,

2)

ustna pochwała kierownika w obecności całej społecznościszkolnej,

3)

list pochwalny dorodziców,

4)

dyplomuznania,

5)

nagroda rzeczowa.

 

 

Uczeń jest zobowiązany do:

1)

szanowania symbolinarodowych,

2)

udziału w uroczystościachszkolnych,

3)

dbania o honor i tradycjęSzkoły,

4)

dbanie o piękno językapolskiego,

§48

5)

systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciachlekcyjnych,

6)

punktualnego przychodzenia nazajęcia,

7)

bycia przygotowanym na zajęciadydaktyczne,

8)

usprawiedliwiania nieobecności nazajęciach,

9)

posiadania aktualnych podręczników i prowadzenia zeszytówprzedmiotowych, 10)dbania o ład, porządek, higienę oraz mienie wspólne iosobiste,

11)

dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innychuczniów,

12)

dbanie o swój estetyczny wygląd zewnętrzny, stosownie do ogólnie przyjętych normwspółżycia społecznego,

13)

godnego i kulturalnego zachowania się w Szkole i pozanią,

14)

podporządkowania się zarządzeniom, uchwałom i zaleceniom Kierownika Szkoły orazRady pedagogicznej,

15)

przestrzegania zasad poprawnego zachowania i kultury współżycia w odniesieniu doinnych uczniów, nauczycieli i innych pracownikówSzkoły,

16)

informowanianauczycielilubinnychpracownikówofakciepojawieniasięnaterenieSzkoły środków lub przedmiotów zagrażających życiu izdrowiu,

17)

przestrzegania postanowień zawartych w statucieSzkoły.

§49

Uczniom zabraniasię:

1)

zachowywania się w sposób zagrażający życiu i zdrowiuinnych,

2)

opuszczaniaterenuSzkołypodczaszajęćiprzerwmiędzylekcyjnychbezzgodyKierownika Szkoły lub opiekunaklasy,

3)

przyprowadzania na teren Szkoły osóbtrzecich,

4)

niszczenia mienia Szkoły oraz innego mienia znajdującego się w budynkachszkolnych,

5)

przynoszenianaterenSzkołyalkoholu,papierosów,środkówodurzających,petard,środków pirotechnicznych oraz innych środków i przedmiotów zagrażających życiu i zdrowiulub bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i innych pracownikówSzkoły,

6)

przynoszenia     przedmiotów   i    sprzętów   wartościowych,    których   nie    można    właściwie zabezpieczyć przed zniszczeniem lubkradzieżą,

7)

używania telefonów komórkowych podczas zajęć lekcyjnych, urządzeń elektronicznych nagrywających i odtwarzających oraz gierkomputerowych.

 

 

§50

Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Szkoły, w szczególności § 48 oraz § 49,uczeń może zostaćukarany:

1)

rozmową dyscyplinującą,

2)

rozmową dyscyplinującą w obecnościrodziców,

3)

ustnymupomnieniem,

4)

pisemną naganą KierownikaSzkoły,

5)

zawieszeniem w prawachucznia,

6)

skreśleniem z listyuczniów.

Kary określone w § 50 ust. 1 pkt 1) – 3) nakłada opiekun klasy lub KierownikSzkoły.

Kary określone w § 50 ust. 1 pkt 4) i 5) nakłada KierownikSzkoły.

Karę określoną w § 50 ust. 1 pkt 6) nakłada Kierownik Szkoły w formiedecyzji administracyjnej, na podstawie uchwały Rady pedagogicznej, po zasięgnięciuopinii samorząduuczniowskiego.

Karę określoną w § 50 ust. 1 pkt 6) stosuje się wrazie:

1)

palenia tytoniu, spożywania lub przebywania pod wpływem napojówalkoholowych, stosowania innych używek i narkotyków oraz nakłanianie innych uczniów doich konsumpcji, a także rozprowadzania lub sprzedaży tych produktów na terenieSzkoły,

2)

posiadania lub używania niebezpiecznych materiałów, środków iprzedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia (broń palna,materiały wybuchowe, substancje trujące, fajerwerki, ostreprzedmioty),

3)

naruszenia nietykalności osobistej innych uczniów lub pracownikówSzkoły,

4)

fałszowania dokumentów,

5)

dewastacji mienia szkolnego,

6)

aktu udowodnionej kradzieży na terenieSzkoły,

7)

notorycznego uchylania się od obowiązkówszkolnych.

Maksymalny czas trwania kary zawieszenia w prawach ucznia ustala się na 3 dnizajęć lekcyjnych, z zastrzeżeniem ust7.

W szczególnych wypadkach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniomi pracownikomSzkoły,uczniowimożezostaćwymierzonakarazawieszeniawprawach uczniadodniapodjęciaprzezRadępedagogicznąuchwaływprzedmiocieskreśleniaz listy uczniów. W razie podjęcia przez Radę pedagogiczną uchwały o skreśleniu uczniaz listyuczniówczastrwaniakaryzawieszeniawprawachuczniamożeulecprzedłużeniu do czasu wydania ostatecznej decyzji o skreśleniu z listyuczniów.

Poodbyciukary,októrejmowaw§50ust.1pkt5,uczeńmożepowrócićdoSzkoły tylko pod opieką rodzica. Rodzic i uczeń zostają powiadomieni przeznauczycieli poszczególnych przedmiotów o terminie i zakresie materiału do zaliczenia przezucznia.

§51

Potwierdzenie oraz uszczegółowienie praw i obowiązków ucznia, o których mowaw niniejszym rozdziale, zawiera regulamin Szkoły, przekazywany na początkuroku szkolnego każdemu zuczniów.

Uczeń oraz jego rodzice lub prawni opiekunowie maja obowiązek zapoznać sięz regulaminem Szkoły na początku pierwszego roku szkolnego, podpisaćegzemplarz regulaminu oraz dostarczyć go opiekunowiklasy.

 

 

 

 

RozdziałVIII

Skreślenie ucznia z listyuczniów

§52

 

 

Przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listyuczniów

Uczeńmożezostaćskreślonyzlistyuczniów-uchwałąRadyPedagogicznejjeżeli:

1)

rodzice ucznia złożyli pisemną rezygnację z dalszej nauki w Szkole(wystarczy informacja poprzez pocztę e-mailową;

2)

przez kolejne 2 miesiące nie uczęszczał do szkoły; zaś rodzice dzieckanie usprawiedliwili tych nieobecności pomimo co najmniej jednego pisma wysłanegoze Szkoły z informacją o takim zachowaniu ucznia oraz konsekwencjach opuszczaniazajęć;

3)

opuścił w sumie 50 % zajęć obowiązkowych w semestrze, zaś rodzice dzieckanie usprawiedliwili tych nieobecności pomimo co najmniej jednego pisma wysłanegoze Szkoły z informacją o takim zachowaniu ucznia oraz konsekwencjach opuszczaniazajęć;

4)

nie przestrzega zasad kultury i współżycia wSzkole;

5)

w sposób złośliwy narusza porządek szkolny, niszczy mienie Szkoły, obrażakolegów, czy pracownikówSzkoły;

§53

Skreślenie z listy uczniów następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanejprzez kierownika SPK na podstawie uchwały radypedagogicznej.

 

 

Postępowanie administracyjne w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów wprzypadku punktów 2-5):

 1. a)

zawiadomienie rodziców ucznia o wszczęciu postępowania i umożliwieniebrania czynnego udziału, w szczególności prawa zgłaszania wniosków iwypowiedzenia się co do zebranych dowodów imateriałów,

 1. b)

zakończenie postępowania w terminie miesiąca od dnia od jegowszczęcia,

 1. c)

odwołanie od decyzji administracyjnej kierowane do MEN w terminie 14 dni oddnia doręczenia decyzji.

Uchwała rady pedagogicznej SPK w sprawie skreślania z listy uczniówSPK

podstawa prawna

art. 39 ust. 2 i art. 41 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty

zapis w statucie SPK o skreśleniu z listyuczniów

uzasadnienie.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniaadministracyjnego

podstawa prawna – art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodekspostępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie skreślenia z listyuczniów

Decyzja o skreśleniu zlistyuczniów

data i miejsce wydaniadecyzji

podstawa prawna

a)

art. 104 § 1 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodekspostępowania administracyjnego,

 1. b)

art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemieoświaty,

 1. c)

zapis w statucie SPK o skreśleniu z listyuczniów,

 1. d)

uchwała radypedagogicznej,

uzasadnienie

pouczenie.

RozdziałIX

WSO

Szczegółowe warunki i sposób ocenianiawewnątrzszkolnego

§54

Zasady informowania uczniów i rodziców o wymaganiachedukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć i uzyskanychocenach

 

Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów irodziców (prawnych opiekunów)o:

1)

wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania śródrocznych irocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowychzajęć edukacyjnych wynikających z realizowanego programunauczania,

2)

sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnychuczniów,

3)

warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej(semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęćedukacyjnych.

Oceny cząstkowe i klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzącyposzczególne zajęcia edukacyjne.

Rocznaocenaklasyfikacyjnazdodatkowychzajęćedukacyjnychniemawpływuna promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenieszkoły.

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnychopiekunów).

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczycieluzasadnia ustaloną ocenę w formie ustnej.

Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacjadotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom(prawnym opiekunom).

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się systematycznie w ciąguroku szkolnego z uwzględnieniem ram programowych i realizowanych programównauczania ze wszystkich przedmiotów i obejmuje wszczególności:

1)

klasyfikowanie i promowanie,

2)

przeprowadzanie egzaminówklasyfikacyjnych,

3)

przeprowadzanie egzaminówpoprawkowych.

 

 

§55

 

 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnychuczniów

Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjneucznia.

 

Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniuprzez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiadomościi

umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających zram programowych kształcenia uzupełniającego, określonych w odrębnychprzepisach oraz z realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających w/wramy programowe.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma nacelu:

 1. a)

informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jegozachowaniu oraz o postępach w tymzakresie,

 1. b)

udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojegorozwoju,

 1. c)

motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce izachowaniu,

 1. d)

dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielominformacji

postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnychuzdolnieniach ucznia,

 1. e)

umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Ocenianie wewnątrzszkolneobejmuje:

 1. d)

formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnychdo uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnychz obowiązkowych i dodatkowych zajęćedukacyjnych,

 1. e)

przeprowadzanie egzaminówklasyfikacyjnych,

 1. f)

ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych idodatkowych zajęć edukacyjnych według skali zgodnej z rozporządzeniemMEN,

 1. g)

ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom(prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia wnauce.

Oceniane będą indywidualne możliwości ucznia w następującychsytuacjach dydaktycznych:

 1. a)

umiejętności i wiadomości nabyte w procesie nauczania i uczeniasię,

 1. b)

systematyczność pracyucznia,

 1. c)

samodzielne wytwory ucznia, prace pisemne,sprawdziany,

 1. d)

zaangażowanie i kreatywnośćucznia,

 1. e)

umiejętność prezentowaniawiedzy,

 1. f)

umiejętność pracy wgrupie.

 

 

Ocenianie w klasach I-IIISP

§56

 

W klasach I-III szkoły podstawowej ocenianie bieżące i klasyfikowaniema formę ocenyopisowej.

Ocena bieżąca może być w formie ustnej ipisemnej.

Ocena śródroczna ma charakter diagnostyczno-informujący iuwzględnia:

1)

postępy ucznia w edukacji z podziałem na stopień opanowanych przezucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych wramach programowych,

2)

szczególne sukcesy osobisteucznia,

3)

zalecenia do dalszej nauki.

Ocena roczna jest formułowana w taki sam sposób jak ocena śródroczna,nie zawiera jednak zaleceń dlaucznia.

§57

Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej oceny bieżące, ocenyklasyfikacyjne roczne (semestralne) wystawiane są wedługnastępującej:

celujący              6(cel) bardzo dobry 5(bdb) dobry 4 (db)

dostateczny       3(dst)

dopuszczający  2(dop)

niedostateczny 1(ndst)

Ogólne kryteriaocen

 

 1. a)

Kryteria    poszczególnych    stopni    powinny    być    zgodne    z    przedstawionymina początku roku szkolnego wymaganiamiedukacyjnymi.

 1. b)

Ustala się następujące ogólne kryteria ocen(stopni):

 

stopień kryteria
celujący Uczeń:

· posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczającepoza program nauczania w danejklasie,

· samodzielnie i twórczo rozwija własneuzdolnienia,

· biegle posługuje się wiadomościami wrozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych zprogramu nauczania,

· proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązujezadania wykraczające poza program klasy,

· osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadachprzedmiotowych, zawodach sportowych, kwalifikując się do finałówna szczeblu co najmniejregionalnym.

Bardzo dobry Uczeń:

· opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w klasie,

· sprawnie posługuje się zdobytymiwiadomościami, rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne ipraktyczne ujęte programem nauczania,

· potrafi zastosować posiadaną wiedzę dorozwiązywania zadań i problemów w nowychsytuacjach.

dobry Uczeń:

· nie opanował w pełni wiadomości określonychprogramem nauczania

· opanował je na poziomie przekraczającymwymagania podstawowe

· poprawnie rozwiązuje (wykonuje) zadaniateoretyczne i praktycznetypowe.

dostateczny Uczeń:

· opanował wiadomości i umiejętności określoneprogramem nauczania na poziomie nie przekraczającymwymagań programowych,

· rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczneo średnim poziomietrudności.

dopuszczający Uczeń:

· ma braki w opanowaniu wymagań napoziomie podstawowym,

· rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne ipraktyczne typowe o niewielkim stopniutrudności.

niedostateczny Uczeń:

· nie opanował wiadomości i umiejętnościokreślonych poziomempodstawowym,

· nie jest w stanie nawet z pomocą rozwiązać (wykonać)zadań o niewielkim stopniutrudności

 

 

Uczniowie

 1. a)

mają prawodo:

§58

poinformowania ich co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiukażdy nauczyciel,

sprawiedliwości ijawności,

wglądu do sprawdzonych i ocenionych prac kontrolnych, opatrzonychkomentarzem ustnym lubpisemnym,

każda klasa ma prawo do jednego w semestrze tzw. dnia klasowego dladanego przedmiotu (lub grupy przedmiotów) w którym to dniu nauczyciele nie odpytują inie wystawiają ocen,

zgłoszenia chęci poprawienia oceny i uwzględnienia tej prośby przeznauczyciela w ustalonym przez niegoterminie,

poinformowania przez nauczyciela o zagrożeniu oceną niedostateczną zdanego przedmiotu na miesiąc przedklasyfikacją,

ponosząodpowiedzialność:

za unikanie sprawdzianów i prac kontrolnych, za uniemożliwianienauczycielowi prawidłowego i systematycznego oceniania ichpostępów.

 

§59

 

 

Nauczyciele

 1. a)

mają prawodo:

 

decydowania w sprawie bieżącej i okresowej oceny postępów uczniów,również w przypadku „unikania” przez ucznia różnych form kontroli stosowanychprzez nauczyciela,

 1. b)

mająobowiązek:

wystawiania ocen na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniemRady Pedagogicznej,

systematycznego wystawiania ocen cząstkowych w dzienniku lekcyjnym, przyczym minimalna liczba ocen z przedmiotu w semestrze wynosi: 5, zczego:

2 oceny są z odpowiedziustnej,

2 oceny są ze sprawdzianów, lub pracyklasowej,

1 ocena są z innych źródeł (zadanie domowe, praca na lekcjiitp.);

w przypadku przedmiotu, którego ilość godzin w tygodniu wynosi mniej niż 2 lekcje,minimalna liczba ocen wynosi: 4, z czego przynajmniej 2 oceny są zesprawdzianów;

udostępnienia sprawdzonych i ocenionych bieżących pracpisemnych.

 

 1. c)   ponoszą odpowiedzialnośćza:

 

rzetelną i sprawiedliwą ocenę postępów swoich uczniów i za informowanie rodziców otej ocenie, szczególnie o zagrożeniach dotyczących promocji ucznia do klasywyższej.

Rodzice

 1. a)

mają prawo do:

dwóch wywiadówek w ciągu roku szkolnego (po 1 w semestrze) i dospotkań ze wszystkimi nauczycielami podczas wywiadówek, a także do zapoznaniaich z zasadami oceniania i klasyfikowaniauczniów,

 

poinformowania przez nauczyciela o zagrożeniu ich dziecka oceną niedostatecznąz danego przedmiotu na miesiąc przed klasyfikacją.

 

 

§60

 

Władze szkoły

 

mają prawo do ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięcia  uczniów.

 

 

 

§61

K l a s y f i k o w a n i e  u c z n i ów

 

Praca uczniów jest podsumowywana w połowie i na zakończenie roku szkolnego.Warunkiem uzyskania oceny śródrocznej lub końcoworocznej jest dopuszczenie doklasyfikacji.

Uczeńmożeniebyćklasyfikowanyzjednego,kilkulubwszystkichzajęćedukacyjnych,jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia nazajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnymplanie nauczania.

§62

Egzaminklasyfikacyjny

Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawaćegzamin klasyfikacyjny.

Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lubna prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzaminklasyfikacyjny.

Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnychprzepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lubobowiązek nauki poza szkołą.

 

Prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego zgłasza się pisemniekierownikowi szkołyniepóźniejniżnatydzieńprzedzakończeniemzajęćdydaktycznychwdanymokresie(rokuszkolnym).

Termin przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego ustala kierownik szkoły wporozumieniu z uczniem i jego rodzicami. W przypadku egzaminu śródrocznego nie może to byćtermin późniejszy niż przedostatni dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznejna koniec roku szkolnego. W przypadku egzaminu końcoworocznego – w ostatnimtygodniu wakacjiletnich.

Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej iustnej.

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez kierownikaszkoły.

W skład komisji wchodzi kierownik szkoły, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne– jako egzaminujący oraz inny nauczyciel (w ramach możliwości tego samego lubpokrewnego przedmiotu) – jako członekkomisji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach kierownik może powołać jakonauczyciela egzaminującego innego nauczyciela, który prowadzi takie same zajęciaedukacyjne.

 

Pytania (ćwiczenia, zadania praktyczne) egzaminacyjne proponujeegzaminator

azatwierdzaprzewodniczącykomisjiwporozumieniuzczłonkiemkomisji.Stopieńtrudnościpytań (ćwiczeń, zadań praktycznych) musi odpowiadać kryterium  stopnia,

który ubiega sięuczeń.

Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustalonąprzez komisję.

13.

Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminuklasyfikacyjnego

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonymprzez kierownikaszkoły.

 

 

§63

 

 

W klasie VI szkoły podstawowej nie przeprowadza się sprawdzianu a w klasie IIIgimnazjum egzaminu, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.

 

 

§64

Ponowne  ustalenie ocenyprzedmiotowej

/egzaminsprawdzający/

 

 

Uczeń ma prawo do składania egzaminu sprawdzającego, jeżeli ustalonaprzez

nauczyciela ocena okresowa (roczna) jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodzicówzaniżona.

Prawo do egzaminu sprawdzającego nie przysługuje uczniowi, który otrzymałniedostateczne oceny okresowe (roczne) z obowiązkowych przedmiotównauczania.

Egzamin sprawdzający przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jegorodziców zgłoszonądokierownikaszkołyniepóźniejniżnatydzieńprzedzakończeniemzajęćdydaktycznychwdanymokresie(rokuszkolnym).Terminprzeprowadzeniaegzaminuustalakierownikszkoły,przyczymniemożetobyćterminpóźniejszyniżprzedostatnidzieńzajęćdydaktycznych w danym okresie(roku).

Do egzaminu sprawdzającego mają zastosowanie punkty 8 – 12 dotycząceegzaminu

klasyfikacyjnego.

W egzaminie sprawdzającym może ponadto uczestniczyć bez prawagłosu:

przedstawiciel Rady Rodziców – na wniosek rodzicówucznia,

doradca metodyczny – na wniosekegzaminatora,

wychowawca klasy.

 

 

§65

 

Egzaminpoprawkowy

Uczeń,którywwynikukońcoworocznejklasyfikacjiuzyskałocenęniedostatecznąz jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzaminpoprawkowy.

WwyjątkowychprzypadkachRadaPedagogicznamożewyrazićzgodęnaegzaminpoprawkowy z dwóch zajęćedukacyjnych.

Terminegzaminupoprawkowegowyznaczakierownikszkoływostatnimtygodniuferiiletnich.

Doegzaminupoprawkowegomajązastosowaniepunkty8do13dotycząceklasyfikowaniauczniów.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarzaklasę.

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, radapedagogicznamożejedenrazwciągudanegoetapuedukacyjnegopromowaćucznia,którynie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęćedukacyjnych.

 

 

§66

 

Promocja

Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasyprogramowo

wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono  pozytywnie.

 

Począwszyodklasyczwartejszkołypodstawowejuczeńotrzymujepromocjędoklasyprogramowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnychokreślonych

wszkolnymplanienauczaniauzyskałocenyklasyfikacyjnekońcoworocznewyższeodstopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem pkt. 11 egzamin  poprawkowy.

Uczeń,któryniespełniłwarunkówokreślonychwpunkcie1albo2nieotrzymujepromocjii powtarza tę samą klasę, z zastrzeżeniem pkt.  4                          .

UczniaklasyI–IIIszkołypodstawowejmożnapozostawićnadrugirokwtejsamejklasietylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lubporadnię psychologiczno-pedagogiczną albo inną poradnię specjalistyczną oraz wporozumieniu z rodzicami / prawnymi opiekunami/.

§67

CAŁOLEKCYJNE FORMY KONTROLI POSTĘPÓW WNAUCE

 

1)

Sprawdzianpisemny

Dotyczytotakichformkontrolijak„pracaklasowa”zjęzykapolskiegolubwiedzyo Polsce, sprawdzian – „test kontrolny” – zaplanowane na całą lekcję (czy dwie lekcje)obejmujące treści całego działu (lub dużej części działu) programunauczania.

Uczniowie

mają prawodo:

zapoznania ich z zakresem materiału przewidzianego do kontroli i wymaganiami, jakimbędą musielisprostać,

najwyżej jednego sprawdzianu w miesiącu z danegoprzedmiotu.

Nauczyciele

 1. a)

mają prawo do:

niepodawania terminu sprawdzianu w przypadku dezorganizowania przez uczniówprocesu kontroli postępów przez ucieczki, absencjęitp.,

 1. b)

mają obowiązek:

przestrzegać zasad ilościowego obciążenia uczniów sprawdzianami tego typu w tygodniu iw ciągu rokuszkolnego.

 

2)

Kartkówka

Kartkówkajesttoformabieżącejkontroliwiadomości,obejmującazakrestreściowyostatnich1- 2 tematów. Czas przeznaczony na kartkówkę nie może przekraczać 1/3  lekcji.

Nauczyciele mają prawodo:

stosowania formy kartkówki w dowolny sposób, bez uprzedzenia o niej uczniów, gdyż taforma kontroli niczym nie różni się od innych form bieżącego kontrolowania przygotowaniasię uczniów do zajęć. Kartkówka pozwala na oszczędność czasu lekcyjnego, gdyżjednocześnie kontroluje stan wiadomości bieżących wszystkichuczniów,

nie wpisywania ocen z kartkówki do dziennika lekcyjnego, jeżeli wyniki okazałybysię w większościniezadowalające.

P o s t a n o w i e n i a   k o ń c o we

Zmiana treści i struktury niniejszego statutu należy do kompetencji RadyPedagogicznej i odbywa się na wniosek jej członków, poparty przez zwykłą większośćgłosujących

w obecności co najmniej 2/3 członkówRady.

*

Powyższy Statut Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Św. Jadwigi przy Ambasadzie RPw Pradze”został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr8/2015/2016

z dnia 13.04. 2016r.